Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

Във връзка с проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на 24.10.2019 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) се проведе кръглата маса на тема „По дирите на безценни документи“.

По време на събитието беше презентирана темата „Опознаване на книжовното наследство – традиции и перспективи“. Беше направена и  демонстрация в какъв вид документите стигат до библиотеката, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на Националната библиотека. В залата „История на книгата“ учени от НБКМ представиха и начинанието „Осинови книга“. Участниците в кръглата маса успяха да видят един от най-ценните експонати на Националната библиотека – Първи Видински сборник на Софроний Врачански от 1802 г. и се запознаха с българските ръкописи в международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света”.

Дигитализацията на културното наследство на България и създаването на виртуална реалност е приоритет в стратегическите цели на проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.

На 29.10.2019 г. от 11,00 часа в зала 1 на ул. Кракра“ № 21 (гр. София) ще се проведе лекция  на маг. Марко Катич от Философски факултет на Белградския университет (Сърбия) на тема „Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през XVIII и XIX в.“. 

Организатор на събитието е Институтът за изследване на изкуствата (БАН) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001.

Очаквайте: Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

На 24.10.2019 г. ще се проведе кръглата маса на тема „По дирите на безценни документи“. Тя е организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001. Събитието ще се състои в заседателната зала на НБКМ (втори етаж) от 14.00 до 16.00 часа.

Екипът на НБКМ ще изнесе презентация на тема: „Опознаване на книжовното наследство – традиции и перспективи“. След това ще бъде дадено началото на дискусия по темата. Предвидено е да се демонстрира в какъв вид документите стигат до библиотеката, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на библиотеката. Ще бъде посетена зала „История на книгата“, в която ще бъде представено по-подробно  начинанието „Осинови книга“.

Среща на консорциума Time machine

От 8-ми до 11-ти октомври 2019 г. в гр. Дрезден (Германия) се проведе среща  на консорциума Time machine (https://www.timemachine.eu/). В него участват към 300 организации и научни проекти от почти всички европейски страни.

Основната цел на участниците в Time machine е дигитализацията, виртуализацията и социализацията на културното наследство.

Консорциумът вече е спечелил един милион евро, за да подготви проект с който да търси финансиране от един милиард евро в следващия програмен период  на ЕС. Това всъщност е най-големият проект в областта на хуманитаристиката, който цели да координира усилята на европейските държави в тази сфера, да превърне изучаването и използването на културно-историческото наследство в печеливша дейност, да доближи и по възможност уеднакви законодателството на европейските държави по тези проблеми. Основна цел е да постави Европа в челото на световните научни усилия да се използват големите данни при изучаване на миналото.

След половингодишна кореспонденция с ръководството на консорциума Сдружението „Наследство БГ“ бе прието за редовен член на организацията с право на глас при определяне на политиката и избора на ръководни органи и е единственият пълноправен член от България. Управителят на Сдружение „Наследство БГ“ чл.-кор. проф. дин Иван Илчев запозна участнците на срещата в гр. Дрезден с постиженията и трудностите при изграждане на Център за върхови постижения у нас, който да работи в тази област.

*) Сдружение „Наследство БГ“ е създадено в изпълнение  на проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.