Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Откриване на лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“

  • Начало
  • Новини
  • Откриване на лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“

В сградата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ на 31.10.2023 г. беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Лабораторията е изградена и пусната в експлоатация по проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Ръководителят на  проект BG05M2OP001-1.001-0001 проф. Иван Илчев поздрави присъстващите и пожела успешна работа на специалистите от Университетска библиотека при експлоатацията на новото оборудване.

Директорът на библиотеката проф. Анна Ангелова отбеляза, че на 29.10.2023 г. са се навършили 135 години от създаването на библиотеката, която днес се явява основен камък при градежа на Алма Матер.

Водещият координатор на проект BG05M2OP001-1.001-0001 проф. Оля Харизанова подчерта, че лабораторията е ценна придобивка за Софийски университет „Св. Климент Охридски“, особено по случай 135-годишнината на университетската библиотеката. Най-голямата научна библиотека у нас вече има възможност да използва модерна и надеждна техника за дигитализация на уникалния си библиотечен фонд, а така също да предложи дигитализирането като услуга на други организации. Тя благодари на фирма Контракс АД в качеството й на изпълнител на обществената поръчка, по която е доставено оборудването. С особена сила благодарността се отнася за оказаната подкрепа и съдействие по време на изпълнението на поръчката, съвпадащо с паднемичната обстановка поради COVID-19. Проф. Харизанова пожела на всички успех в дейностите по предоставяне на качествено дигитално съдържание и насърчи представителите на други библиотеки да си партнират в тази посока.

Logo

About Us


Contact Us