Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ -ИЛ

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ -ИЛ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г. 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие,Експерт „Мониторинг и контрол“, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 Длъжност в екипа за изпълнениеЕксперт „Мониторинг и контрол“ ( 1 бр.)
1.Функции в екипа за изпълнениеМониторинг и контрол
2.Необходимо образованиеСтепен „Магистър“ в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3.Необходима експертизаТекущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др. Опит в работа по европейски проекти.
4.Трудов стажПоне 5 години трудов стаж като счетоводител.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на Института за литература)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за
 • висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 14.30 часа на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. VІІ.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 25.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.06.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: 02/979-29-90; director@ilit.bas.bg

Logo

About Us


Contact Us