Архив

Обяви с изтекъл срок

[Публикувано на 25.11.2018]

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА НУЖИТЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ ПО ПРОЕКТ

„Изграждане и развитие на Център за Върхови научни постижения „Наследство.БГ“ (BG05M2OP001-1.001-0001) по ОП ОНИР 2014-2020 г.

за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

Критерии за подбор

Критерии за длъжността Научна степен Научна

длъжност

Научни публикации в Рекреативна индустрия и нишов туризъм ПН
1. Член на кат. Водни спортове Доктор или

Доктор на Науките

2-ма Професор

2-ма Доцент

4-ма Млад учен Доктор

Да 7.6
2. Преподавател в програми SPA култура Доктор или

Доктор на Науките

2-ма Професор

4-ма Доцент

2-ма Млад учен Доктор

Да 7.6 / 7.5 / 7.4

 

3. ОНС „Wellness-промоция на здравето“ Докторант редовна или задочна форма 3-ма докторант по тематична област Да 7.5
4. Доктор на науките Доктор на Науките 2-ма Професор или Доцент Да 7.6 / 7.5 / 7.4
5. Лекар Доктор или

Доктор на Науките

3-ма Професор или Доцент /

1-н Млад учен Доктор

Да 7.6 / 7.5 / 7.4
6. Изследовател по Аквафотомика Доктор или

Доктор на Науките

1 Професор с участие в световна конференция

(2016-2018)

Над 30 в научната област Химия / Физика/ Биология
7. Одит и контрол Ръководител ЧР

Финансии /Счетоводство

1         Контрол

1     Счетоводство

Опит по европейски проекти У-е на ЧР

Икономика

Срок за подаване на документи:

27 Ноември – 7 Декември 2018 г., 12:00 ч. (местно време)

По електронен път: 

dimitrova.bistra@yahoo.com или wellnessinstitutebul@gmail.com

На място или по поща:

[Публикувано на 15.06.2018]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 18 юни 2018 г. до 27 юни 2018 г.

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
 1 Експерт Строителство, ремонт, поддръжка (АРХИТЕКТ) – двама Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, пълна проектантска правоспособност, удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН, валидна персонална професионална застраховка. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години, с опит в обследването на сгради и съоръжения.
 2 Експерт Строителство, ремонт, поддръжка (ИНЖЕНЕР – строителство на сгради и съоръжения) – един Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „ Архитектура, строителство и геодезия“, пълна проектантска правоспособност, валидна персонална професионална застраховка. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години, с опит в обследването на сгради и съоръжения.
 1. Експертите „Строителство, ремонт и подръжка“ трябва да извършат необходимите действия по заснемане на следните обекти:
 • сграда на ул. „ген. Гурко“ 7а; РЗП около 800 м2, н.к.ц.;
 • помещения в СУ „св. Кл. Охридски“ със ЗП около 600 м2 (Яйцето), н.к.ц.;
 • подпокривен участък със ЗП около 200 м2, в бл. 17, ет . 9 на БАН (Институт по литература), бул. „Шипченски проход“ № 52;
 • групи от помещения в НБ „св. св. Кирил и Методий“, КМНЦ (ул. „Московска“ 13а), НХГ (Двореца) и Факултета по журналистика и масова комуникация (СУ, ул. „Московска“ 49) с обща ЗП около 800 м2, недвижими културни ценности;
 • групи от помещения в сграда на БАН, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 6 (IV км): ЗП около 400 м2 в два етажа на сградата.
 1. Назначените експерти ще трябва да се ангажират и с издирване на архивна документация в разни източници – за обекти н.к.ц. това е задължително.
 2. Въз основа на налични данни, строителният инженер ще трябва да направи предварителна преценка за състоянието на конструкциите на отделните обекти, да изготви становища, или да обоснове необходимостта експертизи и препоръки при бъдещи намеси в обектите.

В хода на работа ще се окаже логистична помощ от възложителя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ проф. дин Иван Илчев.

Заявлението се подава в деловодството на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115, до 12:00 часа на 27.06.2018 г., придружено с:

 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от изискуемите други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността – трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 28.06.2018 г. от 11,00 часа – събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило на Ректората, етаж 1, кабинет 220. Всички кандидати да се считат за уведомени за датата и часа на събеседването съгласно настоящата обява.
 3. Избраните експерти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните експерти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за конкурса за попълване състава на екипа за управление на проекта да бъде публикувана на сайта на проекта http://www.nasledstvo.bg/ и на сайта на Университета https://www.uni-sofia.bg/.

♦♦♦

[Публикувано на 14.06.2018]

Покана

Имаме удоволствието да поканим желаещи да присъстват на публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Събитието ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ № 15).

♦♦♦

[Публикувано на 08.06.2018]

Задание относно директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Подготовка и изготвяне на документи, свързани с изграждане на институционалния капацитет на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

♦♦♦

[Публикувано на 29.05.2018]

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 за ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, свикваме

Учредително общо събрание за създаване на

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.

Учредителното общо събрание ще се проведе на дата 04.07.2018г. от 14:00 часа в Зала 1, сграда Ректорат, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, при следния Проекто-дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.
 2. Приемане на Устав на сдружението.
 3. Избор на Управителен съвет.
 4. Избор на контролен съвет.
 5. Разни.

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като СДРУЖЕНИЕ за осъществяване на дейност в частна полза.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15, сграда Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

♦♦♦

[Публикувано на 28.05.2018]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: 29.05.2018 – 05.06.2018 .

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1

 

Експерт „Комуникация и координация“

1 БРОЙ

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

Експерт „Комуникация и координация“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 • Д1 „Дейности за организация и управление на проекта“;
 • Д2 „Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014–2020 г.“;
 • Д3 „Дейности по независим външен одит“.

Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи. Взаимодейства с всички останали експерти. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Поддържа комуникация с външни страни.

Необходими документи за кандидатстване

Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чл. кор. проф. дин Иван Илчев.

Към заявлението следва да се приложат:

 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Копия от изискуемите и други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността – трудова книжка (когато е приложимо), др.;
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Подаване на документи за кандидатстване

Заявлението се подава в деловодството на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115 до 05.06.2018 г. включително.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на онези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.06.2018 г. от 10,00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.
 3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултата от проведения конкурс.
 4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

Обявата за свободните длъжности да бъде публикувана на 28.05.2018 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

♦♦♦

[Публикувано на 13.04.2018] 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1        Експерт

Юрист

Висше образование ОКС ‚Магистър“  в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
2       Експерт

Монитор и контрол

Висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
3           Координатор „Изграждане на институционален капацитет (административен, условия за проектна дейност) Висше образование  ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 16.04.2018 до 25.04.2018г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 26.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 30.04.2018 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана на 13 април 2018 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Тел. 02 9308 / 575; 0888666239

♦♦♦

[Публикувано на 21.03.2018] Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1    Експерт

Строителство, ремонт, поддръжка

Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
2       Експерт

Дейности по информиране и публичност

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
3        Експерт

Комуникация и координация

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 22.03.2018 до 16.04.2018г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 18.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 19.04.2018 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана 21.03.2018.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .