Архив на обяви

Обяви с изтекъл срок

[Публикувано на 07.02.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.02.2020 до 14.02.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение – Анализ на научна литература.

– Описание и регистрация на източници.

– Обработка и въвеждане на описателни данни.

– Техническа редакция.

3. Необходимо образование Магистърска степен в професионално направления:  3.5. Обществени комуникации и информационни науки и/или текущо обучение в ОНС „доктор“.
4. Необходима експертиза –     Представени поне 2 научни публикации/съобщения в реферирани български/чужди периодични издания или на международни конференции.

–     Участие в текущи или приключили проекти.

5. Трудов стаж –     Поне 1 година трудов стаж като сътрудник в библиотека.

–     Позицията изисква умения за организиране и структуриране на описателни данни.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.02.2020 г. до 13.02.2020 г. всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.02.2020 г. от 11.00 часа в 220 стая събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 18.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02.2020 г. 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира трима изследователи R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение Изследовател. Работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.
2. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления:

3.1. Социология, антропология и науки за културата

3. Необходима експертиза Публикувани поне 6

научни статии в областта на Обществените науки

Представени поне 3 научни съобщения на международни конференции в областта на Обществени науки. Експертиза в изследванията на етнически и конфесионални общности и миграции.

4. Трудов стаж без ограничения

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:30 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02 до 06.02.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен) които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R4 Изследовател R2 Изследовател R1
1. Функции в екипа за изпълнение нумизмат-1 1. Келтски култове: история, археология, нумизматика, иконография

2. Източни култове: история, археология, нумизматика, иконография

3. нумизмат-2

 

 1. Римски култове: Религиозният живот в градските центрове в Тракия при управлението на Антонините
 2. Римски култове:

Провициално

монетосечене от

град Сердика

 1. Римски култове:

Религиозният

живот в

градските

центрове в

Тракия

 1. Римски култове:

Монетна

циркулация

 1.    Римски култове:

Thracia post

antiqua

2. Необходимо образование длъжност „професор“, степен „доктор на науките“ Докторска степен в  професионално  направление

2.2. История и Археология

Магистърска степен в  професионално направление

2.2. История и Археология

3. Необходима експертиза Поне 7 научни публикации в областта на: антични монетосечения от региона на Балканите; антични имитации; съвременни фалшификати Публикувани поне 3 научни статии съответно в областта на:

1. келтската история и култура, археологическо наследство от територията на древна Тракия

2. История на Древния Изток, египтология, антична история, история на религиите

3. римска провинциална икономика и монетосечене

Представени поне 2 научни публикации (допустимо е да са под печат към момента на кандидатстване) съответно в областта на:

1.   Историята на балканските провинции Долна Мизия и Тракия при управлението на Антонините

2.      2. Монети и монетни съкровища в Югозападна България в периода I – III в.

3. Религиозен живот в градовете на провинция Тракия I-III в.

4. Монетна циркулация в югозападна Тракия (по средните и горните течения на Струма и Места) през VI-IV  в. пр. Хр.

5. Християнизация на града през Късната античност. Поява на християнската публична архитектура

4. Трудов стаж Поне 7 години трудов стаж като преподавател във висши учебни заведения на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката Поне 3 години трудов стаж като асистент в  Исторически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски

или

Поне 5 години трудов стаж

във финансова институция на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката; съчетан с опит като

преподавател във висши учебни заведения

или

Поне 3 години трудов стаж като изследовател в научно-изследователска институция съчетан с преподавателски опит

Поне 1 година трудов стаж като докторант в  Исторически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ или

Поне 1 година трудов стаж като докторант и нумизмат в музейна институция

Специализирани умения в областта на идентификацията на нумизматични материали

Опит в заснемането и дигиталната обработка на нумизматични обекти

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:00 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) – събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02. 2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  двама изследователи R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 
1. Функции в екипа за изпълнение ·  Кабинетно проучване и регистрация на данни от различни източници;

·  Анализ на научна литература, статистически, количествени и качествени данни;

·  Провеждане на качествено и количествено изследване, включително работа на терен и анализ на количествени и качествени данни;

·  Подготовка на доклад;

·   Техническа редакция на доклад

2. Необходимо образование ·   Магистърска степен в едно от професионално направления: 1.3. Социология, антропология и науки за културата и/ или докторантура по направлението.

·  Желателно е бакалавърската степен на кандидата да бъде в същото направление с конкретен фокус „Социология“.

·  Желателно е кандидатите да имат международен опит чрез участие в програма за мобилност и/или обучение в чужбина / или участие в международни конференции и проекти.

3. Необходима експертиза ·  Представени поне две научни статии в реферирани списания в България и/ или чужбина;

· Участие в текущи и/ или приключили изследователски проекти.

4. Трудов стаж ·  Минимум 3 месеца трудов стаж като изследовател, работещ по изследователски проекти, в и/ или извън университета;

·  Настояща месторабота, изискваща приложение на изследователски умения

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от от 9:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:00 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалист с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1        Експерт

Юрист

Висше образование ОКС‚ Магистър“  в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11.00 часа до 12.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраният специалист ще бъдат информиран писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъдат назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана на 31.01.2020 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ; Тел. 02 9308 / 575; 0888666239

[Публикувано на 10.01.2020]

Пъртньорът ИЕФЕМ  обявява конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Пълен текст на обявата >>

[Публикувано на 18.11.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 20.11. 2019 г.до 25.11. 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Дейност Б. „Ловеч в българското културно пространство (ръкописна сбирка от XIII – XIX век)“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R3 (доцент) и изследовател R1 (без научна степен) които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R3 Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение 1. Издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“. Представяне на сборника в Ловеч и София.

2. Работа по описанието на ръкописните паметници в РИМ – Ловеч (датиране, физическо описание и др.).

3. Участие в работни екипи за осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.

4. Апробиране на методика и инструментариум за представяне на паметници в електронни каталози и достъпа до тях (в РИМ и РБ-Ловеч).

5. Съставяне и публикуване на опис (електронна и печатна версия)

6.  1бр. публикация по проекта.

1. Участие в  работни екипи за осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.

2. Дигитализиране на части от паметниците в Дигиталния център на Наследство БГ на СУ.

3. Изготвяне на метаданни.

3. Необходимо образование Доцент в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Магистърска степен в  професионално направления: 2.2. История и археология – Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество.

Докторант в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки- дигитализация на културното наследство.

4.  Необходима експертиза Да има поне 10 научни публикации по професионалнота направление в областта на история на книгата и четенето; история на библиотеките и библиографията. Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в

в областта на дигитализацията на книжовно културно наследство.

5. Трудов стаж  10 г. в професионалното направление и 5 години на длъжността „ доцент“. Поне 2 години трудов стаж като архивист и в областта на дигитализацията.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност изследовател R3 (доцент)
функции по проекта водещ изследовател
брой месеци по проекта 12 месеца (82 часа)
допустим брой часове на ден до 4 часа дневно
допустим брой часове на месец до 80 ч.
часова ставка с включени осигурителни вноски 45,63 лв.
длъжност изследовател R1 (без научна степен)
функции по проекта млад учен
брой месеци по проекта 12 месеца (15 часа)
допустим брой часове на ден  до 4 часа дневно
допустим брой часове на месец до 80 ч.
часова ставка с включени осигурителни вноски 30,54 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на научната програма),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът, отразени в научните отчети (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат 20.11. 2019 г.до 25.11. 2019 г.

всеки работен ден от 10.00 ч. до 14.00 часа на адрес

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.12.2019 г. (сряда) от 11.00 ч. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 12.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575

[Публикувано на 23.10.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 24.10.2019 г. до 28.10.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира първо ниво изследовател (без научна степен) – R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател – R1
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
2 Необходимо образование магистърска степен в  професионално направления: 2.2 История и археология.
3 Необходима експертиза Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в съответната научна област.

Да извършва критичен анализ и оценка на резултатите от изследванията.

4 Трудов стаж Не се изисква трудов стаж

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ-БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.10.2019 г. до 28.10.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 29.10.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 30.12019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

ibct@balkanstudies.bg

Телефони: 02 9806297

***

[Публикувано на 01.10.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 15.10.2019 г. до 21.10.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен) и изследовател R3 (доцент), които да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R3 (един) Изследовател R2 (един)
2. Функции в екипа Работа в архив – обработване и анализ на сбирки с открити архивни документи и материали по темата на проекта Работа в архив –описание и съставяне на сбирки с открити архивни документи и материали по темата на проекта
3. Необходимо образование Доцент в професионално направление – 1.2 Педагогика Докторска степен в професионално направление – 1.2 Педагогика
4. Необходима експертиза Публикувани най-малко 5 научни статии по професионалното направление Публикувани най-малко 3 научни статии в областта на история на българското образование
5. Трудов стаж Най-малко 10 години по професионалното направление Най-малко 5 години по професионалното направление

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 15.10.2019 г. до 21.10.2019 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2.  Събеседване с допуснатите кандидати на 23. 10.2019 г.  от 14.00 часа в кабинет 220.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg и на телефони 02 9308 / 575 или 0888666239

***

[Публикувано на 08.07.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

 Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва научни изследвания под научно наблюдение, свързани с  разработването на методика за оценка на състоянието и картиране на потенциала на природните системи със значение на „природно наследство“ да предоставят рекреационни екосистемни услуги и тестването на методиката в пилотни за проекта територии;

Да събира и обработва географска информация в ГИС формат, да разработва ГИС  бази данни и ГИС приложения; Да извършва геостатистически анализи и статистически модели;

Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания;

2 Необходимо образование Магистърска степен по „Физическа география и ландшафтна екология“ – направление 4.4. Науки за Земята
3 Необходима експертиза Умения за работа със специализиран ГИС софтуер, опит в дейности, свързани с разработване и управление на пространствени бази данни;

Опит в дейности, свързани с опазването на околната среда и природното наследство – участие в поне 1 научен проект, свързан с тематиката на „Екосистемните услуги“;

Умение за работа със статистически данни и геостатистически методи в ГИС;

4 Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

***

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

 Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва научни изследвания под научно наблюдение. Да събира и обработва пространствена информация за компонентите на природното наследство.  Да събира и обработва литературни данни за екосистемите и екосистемни услуги. Прилагане на методи за пространствен анали, оценка и картографиране на екосистемни услуги. Да извършва моделиране в ГИС среда за рекреационни екосистемни услуги. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
2 Необходимо образование Магистърска степен по Физическа география и ландшафтна екология- направление Науки за Земята
3 Необходима експертиза Умения за работа със специализиран ГИС софтуер, опит в дейности свързани с обработка на пространствени данни за природните компоненти, екосистеми и ландшафти.

Опит в дейности свързани с оценка и картиране на екосистеми и екосистемни услуги.

Опит в дейности свързани с опазването на околната среда и природното наследство.

Умение за работа със статистически данни в ГИС.

4 Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

 Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

***

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 
1 Функции в екипа за изпълнение Проучване на  природното наследство като основа за развитието на туризма и свързаните услуги.

Изследователят ще анализира качествените характеристики на природното наследство като обществено полезен ресурс, свързан с рекреационните екосистемни услуги; ще участва в разработването на критерии за анализ на събраната информация; ще участва в разработването и тестването на ГИС базирани приложения и модели за картографиране на екосистемни услуги, свързани с природното наследство.

2 Необходимо образование Магистърска степен по „Физическа география и ландшафтна екология“

Докторска степен в професионално направление 4.4 Науки за земята; Научна специалност – „Физическа география и ландшафтознание“

3 Необходима експертиза Публикувани поне 15 научни статии в областта на физическата география и опазването на околната среда.

Представени поне 10 доклада на научни форуми и семинари по теми, касаещи физическата география.

Регистрирани поне 3 цитирания на публикациите.

Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на физическата география.

4 Трудов стаж Поне 3 години трудов стаж като изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10,30 часа в НИГГГ – БАН, ст. 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

***

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1 Функции в екипа за изпълнение Изследователят ще участва в: Разработването на методика за оценка на състоянието и картиране на потенциала на природните системи със значение на „природно наследство“ да предоставят рекреационни екосистемни услуги; Инвентаризация и категоризация на обектите от българското природно наследство с рекреационен капацитет; Тестване на оценката в пилотни за проекта територии; Разработването и тестването на ГИС базирани приложения и модели за картографиране на екосистемни услуги, свързани с природното наследство.
2 Необходимо образование Магистърска степен в тематичното направление „Хидроклиматолог“

Докторска степен в професионално направление 4.4 Науки за земята; Научна специалност – „Хидрология на сушата и водните ресурси“

3 Необходима експертиза Публикувани поне 15 научни статии в областта на физическата география.

Представени поне 8 доклада на научни форуми и семинари по теми, касаещи физическата география.

Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на физическата география.

4 Трудов стаж Поне 3 години трудов стаж като изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 Документи се приемат от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10,30 часа в НИГГГ – БАН, ст. 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

***

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R4, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Водещ изследовател (R4)
1 Функции в екипа за изпълнение Водещ изследовател в областта на проучване на екологичните и генетични особености на горите и връзката с биоразнообразието и предоставянето на рекреационни услуги.  Водещият изследовател ще разработва класификационна схема на природни обекти, в които горите имат потенциал за предоставяне рекреационни екосистемни услуги
2 Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления:

Научно направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: Генетика, селекция и семепроизводство

Придобито научно звание “доцент”

3 Необходима експертиза Публикувани поне 10 научни статии в областта на почвознанието и анализа на физико-химичните свойства на почвите.

Поне 10 положителни цитирания на научни публикации.

Поне 15 изнесени доклади на научни форуми по теми, касаещи почвознанието.

Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на горите, екологията и екосистемните услуги.

Ръководител на поне 1  успешно приключил научно-изследователски проект в областта на горското степонство и екологията.

4 Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като научен работник в областта на почвознанието.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 Документи се приемат от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

 Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10,30 часа в НИГГГ – БАН, ст. 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

***

[Публикувано на 04.07.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Молитвени пътувания‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира експерт “мониторинг и контрол” (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Експерт – Мониторинг и контрол
1. Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3. Необходима експертиза Вътрешен одитор в публичния сектор, текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
4. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като счетоводител или одитор.

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Сужебна книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 22.07.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

office@artstudies.bg

Телефони: 02 9442414

***

[Публикувано на 19.06.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Експерт „Мониторинг и контрол“, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

  Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Мониторинг и контрол“ ( 1 бр.)
1. Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2. Необходимо образование Степен „Бакалавър“ в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3. Необходима експертиза Текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
4. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като счетоводител.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 14.30 часа на адрес:

гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 26.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 27.06.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg

Телефони: 02 9870261; 0876396600

***

[Публикувано на 10.06.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва научни изследвания под научно наблюдение. Да събира и обработва географска информация в ГИС формат, да разработва ГИС  бази данни и ГИС приложения. Прилагане на безпилотни летателни системи за събиране на пространствена информация. Да генерира и моделира цифрови модели на терена. Да извършва геостатистически анализи и статистически модели. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
2 Необходимо образование Магистърска степен по Физическа география и ландшафтна екология- направление Науки за Земята
3 Необходима експертиза Умения за работа със специализиран ГИС софтуер, опит в дейности свързани с разработване и управление на пространствени бази данни.

Умения за работа със специализиран фотограметричен софтуер.
Умения за планиране и управление на безпилотни летателни системи.

Познания в сферата на дистанционните изследвания.

Опит в дейности свързани с опазването на околната среда и природното наследство.

Умение за работа със статистически данни и геостатистически методи в ГИС.

4 Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя. 

Документи се приемат от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 19.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

 ***

[Публикувано на 10.06.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател специалист по география на туризма и рекреацията
1 Функции в екипа за изпълнение Изследовател в областта на туризма и рекреацията за проучване на природните рекреационно-туристически ресурси в качеството им на природно наследство. Изследователят ще разработва методи и подходи за събиране, обработване, анализ и синтез на информация за природните рекреационно-туристически ресурси, ще инвентаризира, категоризира и оценява обектите на природното наследство на различни пространствени равнища от гледна точка на културните (рекреационни) екосистемни услуги.
2 Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления: 3.9 Туризъм и/или 4.4 Науки за земята

Докторска степен в професионално направление 4.4 Науки за земята – География на рекреацията и туризма

3 Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии в областта на туризма.

Представени поне 3 доклада на научни форуми и семинари по теми, касаещи туризма.

Регистрирани поне 2 цитирания на публикациите.

4 Трудов стаж Поне 1 година трудов стаж като преподавател и изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 19.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати от 30 часа в НИГГГ – БАН, ст. 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта. според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

***

[Публикувано на 03.06.2019]

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – ФИНАНСИ И ЕКСПЕРТ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Обявява конкурс за наемане на експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство и експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси, както следва:

НКПД Длъжност         (функции) в ЦК/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж(професионално направление; брой години) професионален опит
1. Експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство код по НКПД 2411 6004, 1 брой Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“ Стаж като счетоводител в бюджетно предприятие – минимум 5 години.Ползване на програмен продукт Profit Software и работа с него минимум 1 година
2. Експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси, код по НКПД 2423 6008, 1 брой Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност „Икономика“ Стаж по администриране и заплащане на персонал минимум 5 години, ползване и работа с програмен продукт Омекс 2000, модул Кадри и модул Заплати минимум 1 година;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление ( свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ – проф. дин Иван Илчев.
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Копие от диплома за висше образование.
 • Документи за изисквания стаж и професионален опит (трудова книжка, удостоверения и др.).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат до 11.06.2019 г. (включително) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на адрес София 1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 , УАСГ, Ректорат, ет. 2, стая 204.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща и по телефона.
 3. На 13.06.2019 г. ще се проведе събеседване с допуснатите до участие в процедурата кандидати на адрес: гр. София 1046, бул. “Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, Корпус Б, зала 312.
 4. Кандидатите ще бъдат информирани писмено за резултатите от конкурса по електронна поща до 14.06.2019 г.
 5. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор до 4часа/ден от 17.06.2019 г.

***

[Публикувано на 09.05.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 до 17.05.2019 г. 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1

 

Експерт

Обществени поръчки

1 БРОЙ

Висше образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление Право. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

Експертът „Обществени поръчки“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 • А1. Изграждане на нова научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности за представителни сгради на ЦВП
 • А2. Изграждане на нова интегрирана (разпределена и мрежова) научноизследователска инфраструктура чрез значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности
 • А3. Закупуване на ново оборудване и софтуер (когато това е приложимо), необходимо за реализиране на научноизследователската програма на ЦВП „Наследство БГ“
 • А4. Закупуване на ново оборудване и софтуер (когато това е приложимо), необходимо за значително модернизиране на наличната техническа и технологична база на отделните партньори за реализиране на научноизследователската програма на ЦВП „Наследство БГ“

Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи. Взаимодейства с всички останали експерти. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Поддържа комуникация с външни страни.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.05.2019 г. до 17.05.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 20.05.2019 г. от  11.30 часа събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за управление на проекта (дейност Д1) според предвидения график.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 09.05.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 до 17.05.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R3 (с научна степен, хабилитиран), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R 3
1. Функции в екипа за изпълнение Разкриване на  ръкописите и архивите на ЦИАИ към Българската патриаршия
2. Необходимо образование Висше, история

Доцент, д-р

3. Необходима експертиза Работа с извори от 14 до края на 19 век
4. Трудов стаж Най-малко пет години по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.05.2019 г. до 17.05.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 20.05.2019 г. от  10.30 часа събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 02.05.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
За повече информация вижте този файл.

***

[Публикувано на 24.04.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 30 април до 10 май 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта за следните позиции:

Длъжност в екипа за изпълнение Водещ изследовател (1 бр.)
1. Функции в екипа за изпълнение Водещ изследовател. Провежда научно-фундаментални и научно–приложни изследвания и разработки, създава модели на хетерогенна информация и методи за нейната хомогенизация.
2. Необходимо образование Докторска степен и хабилитация в професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника.

3. Необходима експертиза Публикувани минимум 20 научни статии в областта на Компютърните науки.

Представени минимум 10 научни съобщения на международни конференции в областта на Компютърните науки.

4. Трудов стаж Минимум 5 години трудов стаж.
  Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Мониторинг и контрол“ ( 1 бр.)
1. Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3. Необходима експертиза Текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
4. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като счетоводител или одитор.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Диплом за хабилитиране/заповед за назначаване на АД „доцент“ или „професор“ (когато е приложимо)
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес:
бул. „Кл. Охридски“ № 8, етаж 4, кабинет 1443-А, Деканска канцелария ФКСТ, ТУ-София

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 14.05.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

***

[Публикувано на 16.04.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва научни изследвания под научно наблюдение. Да събира и обработва географска информация в ГИС формат, да извършва геостатистически анализи и статистически модели. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
2 Необходимо образование Магистърска степен по ГИС
3 Необходима експертиза Умения за работа със специализиран ГИС софтуер, опит в дейности свързани с разработване и управление на пространствени бази данни.

Опит в дейности свързани с опазването на околната среда и природното наследство.

Умение за работа със статистически данни и геостатистически методи в ГИС.

4 Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 02.05.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 07.05.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

a_lravnachka@abv.bg

Телефон: 02 979 3369

***

[Публикувано на 16.04.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Изследовател в областта на горското стопанство за проучване на състоянието на рекреационните гори във връзка с ползите за човешкото здраве. Изследователят ще разработва методи и подходи за провеждане на ландшафтно-формировъчни сечи в гори с висока рекреационна стойност.
3. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления:

Научно направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност Лесовъдство (вкл. Дендрология)

Докторска степен професионално направление „6.5. Горско стопанство“

4. Необходима експертиза Публикувани поне 12 научни статии в областта на Горското стопанство.

Поне 12 положителни цитирания на негови научни публикации.

Представени поне 18  доклади на научни форуми по теми, касаещи Горското стопанство.

Поне 5 научно-популярни статии в областта на Горското стопанство.

Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на Горското стопанство.

Ръководител на поне 2 успешно приключили научно-изследователски проекти в областта на Горското стопанство.

Поне 30 лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения в областта на Горското стопанство.

5. Трудов стаж Поне 8 години трудов стаж като научен работник в областта на Горското стопанство.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 02.05.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 07.05.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

a_lravnachka@abv.bg

Телефон: 02 979 3369

***

[Публикувано на 01.04.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 02.04.2019 г.  до 09.04. 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение Изследовател. Работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.
2. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления:

3.1. Социология, антропология и науки за културата.

3. Необходима експертиза Публикувани

научни статии в областта на обществените науки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 02.04.2019 до 09.04.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 10.04.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 11.00 часа в кабинет 220 на Ректората на СУ (Северно крило, 1 етаж).
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 19.03.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 19.03.2019 г. до 25.03.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател – R3 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Признат изследовател
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
2 Необходимо образование Докторска степен в  професионално направления: 2.2 история и археология.
3 Необходима експертиза Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в съответната научна област.

Да извършва критичен анализ и оценка на резултатите от изследванията.

4 Трудов стаж Минимум 10 години трудов стаж като изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 19.03.2019 г. до 25.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.03.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 29.03.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

ibct@balkanstudies.bg

Телефон: 02 9806297

***

[Публикувано на 18.03.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 19.03.2019г. до 26.03.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение Изследовател. Работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.
2. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления:

3.1. Социология, антропология и науки за културата.

3. Необходима експертиза Публикувани минимум 6

научни статии в областта на Обществените науки.

Представени минимум 2 научни съобщения на международни конференции в областта на Обществени науки.

4. Трудов стаж Минимум 2 години трудов стаж .

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 19.03.2019 г. до 26.03.2019 г. всеки работен ден от 10 до 16 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 03.2019 г. от  10.30 часа събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 15.03.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира първо ниво изследовател (без научна степен) – R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Признат изследовател
1. Функции в екипа за изпълнение Да извършва индивидуални или съвместни научни изследвания под научно наблюдение.
2. Необходимо образование Магистърска степен в  професионално направления: 2.2 история и археология.
3. Необходима експертиза Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в съответната научна област.

Да извършва критичен анализ и оценка на резултатите от изследванията.

4. Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността.

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 25.03.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 27.03.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

ibct@balkanstudies.bg

Телефони: 02 9806297

***

[Публикувано на 12.03.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 12.03.2019 г. до 18.03.2018 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира експерт “мониторинг и контрол” (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Експерт – Мониторинг и контрол
1. Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3. Необходима експертиза Вътрешен одитор в публичния сектор, текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
4. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като счетоводител или одитор.

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Сужебна книжка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 12.03.2019 г. до 18.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 21.03.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 25.03.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

office@artstudies.bg

Телефони: 02 9442414

***

[Публикувано на 26.01.2019]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 15.02.2019 г. до 22.02.2019  г.

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1.                    Експерт

Монитор и контрол

Висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

Експертът „Мониторинг и контрол“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 1. Извършване на мониторинг – по дейности, период от време, обхват, форма на доклад.
 2. Извършване на вътрешен контрол – по дейности, фаза, период от време, обхват на контрола, отговорно лице, форма на доклад.
 3. Периодични проверки на отчети, подавани от отговорните лица.
 4. Отчитане на резултатите от вътрешния контрол.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чл. кор. проф. дин Иван Илчев),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 15.02.2019 г. до 22.02.2019 г.  всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 24.02.2019 г. от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 25.02.2019 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

За допълнителна информация

project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 15.01.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 17.012019г.. до 24.01.2018 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Молитвени пътувания‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен) и изследовател R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R1
1. Функции в екипа за изпълнение Водещ изследовател Изследовател (млад учен, докторант)
2. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления:

8.1 Теория на изкуства

Магистърска степен в едно от професионално направления:

Изкуствознание

3. Необходима експертиза Публикувани поне 20 научни статии в областта на българското възрожденско изкуство Представени поне 2 научни съобщения на международни конференции в областта на църковните приложни изкуства
4. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като изследовател-изкуствовед Поне две години трудов стаж като изследовател-изкуствовед или две години обучение като докторант по изкуствознание

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 17.01.2019 г. до 24.01.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 25.01.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на 28.01.2019 г.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

office@artstudies.bg

Телефони: 02 9442414

***

[Публикувано на 14.01.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 Срок за подаване на документите: от 21.1.2019 г. до 25.1. 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (дейност Б – „Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот“)

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира един изследовател R1 (без научна степен) и двама изследователи R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R1
1. Функции в екипа за изпълнение 1. Келтски култове: история, археология, нумизматика, иконография2. Източни култове: история, археология, нумизматика, иконография 1. Римски култове: Религиозният живот в градските центрове в Тракия при управлението на Антонините
2. Необходимо образование Докторска степен в  професионално  направление2.2. История и Археология Магистърска степен в професионално направление2.2. История и Археология
3. Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии съответно в областта на:1. Келтската история и култура, археологическо наследство от територията на древна Тракия2. История на Древния Изток, асирология, антична история, история на религиите Представени поне 2 научни съобщения на международни конференции в областта наисторията на балканските провинции Долна Мизия и Тракия при управлението на Антонините
4. Трудов стаж Минимум 3 години трудов стаж като преподавател Минимум 1 година като млад учен

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 21.1.2019 г. до 25.1.2019 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 28.01.2019 г. от 13.00 часа ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в каб. 220 (СУ, Ректорат, Северно крило, етаж 1).
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани по електронен път на 29.01.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 11.01.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г.

 Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (дейност Б – „Създаване на комплексна методология за оценка на социално-икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване и развитие на културното наследство“)

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, изследовател R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
1. Функции в екипа за изпълнение Изпълнение на изследователски дейности  и задачи в изпълнение на научен проекта „Създаване на комплексна методология за оценка на социално-икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване и развитие на културното наследство“.
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от следните професионални направления:- Обществени комуникации и информационни науки (Бранд имидж, маркетинг, комуникации и семиотика);- Социология, антропология и науки за културата.
3. Необходима експертиза Публикувани минимум 2 научни статии в областта на Социални, стопански и правни науки.Представени минимум 1 научни съобщения на международни конференции в областта на Социални, стопански и правни науки.
4. Трудов стаж Минимум 3 години трудов стаж като изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 15.01.2019 г.  до 22.01.2019 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 24.01.2019 г. от 15.00 часа ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в кабинет 220 (СУ, Ректорат, Северно крило, етаж 1).
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено по електронен път на 25.01.2019 г.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проект BG05M2OP001-1.001-0001 според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

***

[Публикувано на 11.01.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (дейност Б – „Интеркултурен диалог“)

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен) , които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение Изследовател за изпълнение на проект „Интеркултурен диалог“. Работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.
2. Необходимо образование Докторска степен в професионално направление:Социология, антропология и науки за културата.
3. Необходима експертиза Публикувани минимум 7 научни статии в областта на Обществените науки.
4. Трудов стаж Минимум 2 години трудов стаж като преподавател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 15.01.2019 г.  до 22.01.2019 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 24.01. 2019 г. от 11.00 часа ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в кабинет 220 (СУ, Ректорат, Северно крило, етаж 1).
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено по електронен път на 25.01.2019 г.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проект BG05M2OP001-1.001-0001 според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

[Публикувано на 25.11.2018]

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА НУЖИТЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ ПО ПРОЕКТ

„Изграждане и развитие на Център за Върхови научни постижения „Наследство.БГ“ (BG05M2OP001-1.001-0001) по ОП ОНИР 2014-2020 г.

за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

Критерии за подбор

Критерии за длъжността Научна степен Научна

длъжност

Научни публикации в Рекреативна индустрия и нишов туризъм ПН
1. Член на кат. Водни спортове Доктор или

Доктор на Науките

2-ма Професор

2-ма Доцент

4-ма Млад учен Доктор

Да 7.6
2. Преподавател в програми SPA култура Доктор или

Доктор на Науките

2-ма Професор

4-ма Доцент

2-ма Млад учен Доктор

Да 7.6 / 7.5 / 7.4
3. ОНС „Wellness-промоция на здравето“ Докторант редовна или задочна форма 3-ма докторант по тематична област Да 7.5
4. Доктор на науките Доктор на Науките 2-ма Професор или Доцент Да 7.6 / 7.5 / 7.4
5. Лекар Доктор или

Доктор на Науките

3-ма Професор или Доцент /

1-н Млад учен Доктор

Да 7.6 / 7.5 / 7.4
6. Изследовател по Аквафотомика Доктор или

Доктор на Науките

1 Професор с участие в световна конференция

(2016-2018)

Над 30 в научната област Химия / Физика/ Биология
7. Одит и контрол Ръководител ЧР

Финансии /Счетоводство

1         Контрол

1     Счетоводство

Опит по европейски проекти У-е на ЧР

Икономика

Срок за подаване на документи:

27 Ноември – 7 Декември 2018 г., 12:00 ч. (местно време)

По електронен път: 

dimitrova.bistra@yahoo.com или wellnessinstitutebul@gmail.com

На място или по поща:

[Публикувано на 15.06.2018]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 18 юни 2018 г. до 27 юни 2018 г.

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
 1 Експерт Строителство, ремонт, поддръжка (АРХИТЕКТ) – двама Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, пълна проектантска правоспособност, удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН, валидна персонална професионална застраховка. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години, с опит в обследването на сгради и съоръжения.
 2 Експерт Строителство, ремонт, поддръжка (ИНЖЕНЕР – строителство на сгради и съоръжения) – един Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „ Архитектура, строителство и геодезия“, пълна проектантска правоспособност, валидна персонална професионална застраховка. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години, с опит в обследването на сгради и съоръжения.
 1. Експертите „Строителство, ремонт и подръжка“ трябва да извършат необходимите действия по заснемане на следните обекти:
 • сграда на ул. „ген. Гурко“ 7а; РЗП около 800 м2, н.к.ц.;
 • помещения в СУ „св. Кл. Охридски“ със ЗП около 600 м2 (Яйцето), н.к.ц.;
 • подпокривен участък със ЗП около 200 м2, в бл. 17, ет . 9 на БАН (Институт по литература), бул. „Шипченски проход“ № 52;
 • групи от помещения в НБ „св. св. Кирил и Методий“, КМНЦ (ул. „Московска“ 13а), НХГ (Двореца) и Факултета по журналистика и масова комуникация (СУ, ул. „Московска“ 49) с обща ЗП около 800 м2, недвижими културни ценности;
 • групи от помещения в сграда на БАН, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 6 (IV км): ЗП около 400 м2 в два етажа на сградата.
 1. Назначените експерти ще трябва да се ангажират и с издирване на архивна документация в разни източници – за обекти н.к.ц. това е задължително.
 2. Въз основа на налични данни, строителният инженер ще трябва да направи предварителна преценка за състоянието на конструкциите на отделните обекти, да изготви становища, или да обоснове необходимостта експертизи и препоръки при бъдещи намеси в обектите.

В хода на работа ще се окаже логистична помощ от възложителя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ проф. дин Иван Илчев.

Заявлението се подава в деловодството на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115, до 12:00 часа на 27.06.2018 г., придружено с:

 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от изискуемите други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността – трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 28.06.2018 г. от 11,00 часа – събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило на Ректората, етаж 1, кабинет 220. Всички кандидати да се считат за уведомени за датата и часа на събеседването съгласно настоящата обява.
 3. Избраните експерти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните експерти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за конкурса за попълване състава на екипа за управление на проекта да бъде публикувана на сайта на проекта http://www.nasledstvo.bg/ и на сайта на Университета https://www.uni-sofia.bg/.

♦♦♦

[Публикувано на 14.06.2018]

Покана

Имаме удоволствието да поканим желаещи да присъстват на публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Събитието ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ № 15).

♦♦♦

[Публикувано на 08.06.2018]

Задание относно директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Подготовка и изготвяне на документи, свързани с изграждане на институционалния капацитет на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

♦♦♦

[Публикувано на 29.05.2018]

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 за ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, свикваме

Учредително общо събрание за създаване на

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.

Учредителното общо събрание ще се проведе на дата 04.07.2018г. от 14:00 часа в Зала 1, сграда Ректорат, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, при следния Проекто-дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.
 2. Приемане на Устав на сдружението.
 3. Избор на Управителен съвет.
 4. Избор на контролен съвет.
 5. Разни.

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като СДРУЖЕНИЕ за осъществяване на дейност в частна полза.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15, сграда Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

♦♦♦

[Публикувано на 28.05.2018]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: 29.05.2018 – 05.06.2018 .

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1

 

Експерт „Комуникация и координация“

1 БРОЙ

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

Експерт „Комуникация и координация“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 • Д1 „Дейности за организация и управление на проекта“;
 • Д2 „Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014–2020 г.“;
 • Д3 „Дейности по независим външен одит“.

Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи. Взаимодейства с всички останали експерти. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Поддържа комуникация с външни страни.

Необходими документи за кандидатстване

Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чл. кор. проф. дин Иван Илчев.

Към заявлението следва да се приложат:

 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Копия от изискуемите и други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността – трудова книжка (когато е приложимо), др.;
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Подаване на документи за кандидатстване

Заявлението се подава в деловодството на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115 до 05.06.2018 г. включително.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на онези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.06.2018 г. от 10,00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.
 3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултата от проведения конкурс.
 4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

Обявата за свободните длъжности да бъде публикувана на 28.05.2018 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

♦♦♦

[Публикувано на 13.04.2018] 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1        Експерт

Юрист

Висше образование ОКС ‚Магистър“  в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
2       Експерт

Монитор и контрол

Висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
3           Координатор „Изграждане на институционален капацитет (административен, условия за проектна дейност) Висше образование  ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 16.04.2018 до 25.04.2018г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 26.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 30.04.2018 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана на 13 април 2018 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Тел. 02 9308 / 575; 0888666239

♦♦♦

[Публикувано на 21.03.2018] Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1    Експерт

Строителство, ремонт, поддръжка

Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
2       Експерт

Дейности по информиране и публичност

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
3        Експерт

Комуникация и координация

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 22.03.2018 до 16.04.2018г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 18.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 19.04.2018 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана 21.03.2018.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .