Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Учредително общо събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.

  • Начало
  • Изтекли обяви
  • Учредително общо събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.

[Публикувано на 29.05.2018]

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 за ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, свикваме

Учредително общо събрание за създаване на

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.

Учредителното общо събрание ще се проведе на дата 04.07.2018г. от 14:00 часа в Зала 1, сграда Ректорат, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, при следния Проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Управителен съвет.
  4. Избор на контролен съвет.
  5. Разни.

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като СДРУЖЕНИЕ за осъществяване на дейност в частна полза.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15, сграда Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Logo

About Us


Contact Us