Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен)

 • Начало
 • Изтекли обяви
 • Търсят се 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен)

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02 до 06.02.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен) които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R4 Изследовател R2 Изследовател R1
1. Функции в екипа за изпълнение нумизмат-1 1. Келтски култове: история, археология, нумизматика, иконография

2. Източни култове: история, археология, нумизматика, иконография

3. нумизмат-2

 

 1. Римски култове: Религиозният живот в градските центрове в Тракия при управлението на Антонините
 2. Римски култове:

Провициално

монетосечене от

град Сердика

 1. Римски култове:

Религиозният

живот в

градските

центрове в

Тракия

 1. Римски култове:

Монетна

циркулация

 1.    Римски култове:

Thracia post

antiqua

2. Необходимо образование длъжност „професор“, степен „доктор на науките“ Докторска степен в  професионално  направление

2.2. История и Археология

Магистърска степен в  професионално направление

2.2. История и Археология

3. Необходима експертиза Поне 7 научни публикации в областта на: антични монетосечения от региона на Балканите; антични имитации; съвременни фалшификати Публикувани поне 3 научни статии съответно в областта на:

1. келтската история и култура, археологическо наследство от територията на древна Тракия

2. История на Древния Изток, египтология, антична история, история на религиите

3. римска провинциална икономика и монетосечене

Представени поне 2 научни публикации (допустимо е да са под печат към момента на кандидатстване) съответно в областта на:

1.   Историята на балканските провинции Долна Мизия и Тракия при управлението на Антонините

2.      2. Монети и монетни съкровища в Югозападна България в периода I – III в.

3. Религиозен живот в градовете на провинция Тракия I-III в.

4. Монетна циркулация в югозападна Тракия (по средните и горните течения на Струма и Места) през VI-IV  в. пр. Хр.

5. Християнизация на града през Късната античност. Поява на християнската публична архитектура

4. Трудов стаж Поне 7 години трудов стаж като преподавател във висши учебни заведения на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката Поне 3 години трудов стаж като асистент в  Исторически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски

или

Поне 5 години трудов стаж

във финансова институция на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката; съчетан с опит като

преподавател във висши учебни заведения

или

Поне 3 години трудов стаж като изследовател в научно-изследователска институция съчетан с преподавателски опит

Поне 1 година трудов стаж като докторант в  Исторически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ или

Поне 1 година трудов стаж като докторант и нумизмат в музейна институция

Специализирани умения в областта на идентификацията на нумизматични материали

Опит в заснемането и дигиталната обработка на нумизматични обекти

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:00 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) – събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

Logo

About Us


Contact Us