Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се специалисти с висше образование

[Публикувано на 15.06.2018]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 18 юни 2018 г. до 27 юни 2018 г.

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
 1 Експерт Строителство, ремонт, поддръжка (АРХИТЕКТ) – двама Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, пълна проектантска правоспособност, удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН, валидна персонална професионална застраховка. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години, с опит в обследването на сгради и съоръжения.
 2 Експерт Строителство, ремонт, поддръжка (ИНЖЕНЕР – строителство на сгради и съоръжения) – един Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „ Архитектура, строителство и геодезия“, пълна проектантска правоспособност, валидна персонална професионална застраховка. Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години, с опит в обследването на сгради и съоръжения.
 1. Експертите „Строителство, ремонт и подръжка“ трябва да извършат необходимите действия по заснемане на следните обекти:
 • сграда на ул. „ген. Гурко“ 7а; РЗП около 800 м2, н.к.ц.;
 • помещения в СУ „св. Кл. Охридски“ със ЗП около 600 м2 (Яйцето), н.к.ц.;
 • подпокривен участък със ЗП около 200 м2, в бл. 17, ет . 9 на БАН (Институт по литература), бул. „Шипченски проход“ № 52;
 • групи от помещения в НБ „св. св. Кирил и Методий“, КМНЦ (ул. „Московска“ 13а), НХГ (Двореца) и Факултета по журналистика и масова комуникация (СУ, ул. „Московска“ 49) с обща ЗП около 800 м2, недвижими културни ценности;
 • групи от помещения в сграда на БАН, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 6 (IV км): ЗП около 400 м2 в два етажа на сградата.
 1. Назначените експерти ще трябва да се ангажират и с издирване на архивна документация в разни източници – за обекти н.к.ц. това е задължително.
 2. Въз основа на налични данни, строителният инженер ще трябва да направи предварителна преценка за състоянието на конструкциите на отделните обекти, да изготви становища, или да обоснове необходимостта експертизи и препоръки при бъдещи намеси в обектите.

В хода на работа ще се окаже логистична помощ от възложителя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ проф. дин Иван Илчев.

Заявлението се подава в деловодството на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115, до 12:00 часа на 27.06.2018 г., придружено с:

 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от изискуемите други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността – трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 28.06.2018 г. от 11,00 часа – събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило на Ректората, етаж 1, кабинет 220. Всички кандидати да се считат за уведомени за датата и часа на събеседването съгласно настоящата обява.
 3. Избраните експерти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните експерти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за конкурса за попълване състава на екипа за управление на проекта да бъде публикувана на сайта на проекта https://nasledstvo.bg/ и на сайта на Университета https://www.uni-sofia.bg/.

Logo

About Us


Contact Us