Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се специалисти с висше образование

[Публикувано на 21.03.2018] 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1    Експерт

Строителство, ремонт, поддръжка

Висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
2       Експерт

Дейности по информиране и публичност

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години
3        Експерт

Комуникация и координация

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 22.03.2018 до 16.04.2018г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 18.04.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 19.04.2018 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана 21.03.2018.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Logo

About Us


Contact Us