Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се набира изследовател R2 (с научна степен) и изследовател R3 (доцент)

[Публикувано на 01.10.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 15.10.2019 г. до 21.10.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен) и изследовател R3 (доцент), които да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R3 (един) Изследовател R2 (един)
2. Функции в екипа Работа в архив – обработване и анализ на сбирки с открити архивни документи и материали по темата на проекта Работа в архив –описание и съставяне на сбирки с открити архивни документи и материали по темата на проекта
3. Необходимо образование Доцент в професионално направление – 1.2 Педагогика Докторска степен в професионално направление – 1.2 Педагогика
4. Необходима експертиза Публикувани най-малко 5 научни статии по професионалното направление Публикувани най-малко 3 научни статии в областта на история на българското образование
5. Трудов стаж Най-малко 10 години по професионалното направление Най-малко 5 години по професионалното направление

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 15.10.2019 г. до 21.10.2019 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2.  Събеседване с допуснатите кандидати на 23. 10.2019 г.  от 14.00 часа в кабинет 220.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg и на телефони 02 9308 / 575 или 0888666239

Logo

About Us


Contact Us