Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се изследовател R3 (доцент) и изследовател R1 (без научна степен)

[Публикувано на 18.11.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 20.11. 2019 г.до 25.11. 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Дейност Б. „Ловеч в българското културно пространство (ръкописна сбирка от XIII – XIX век)“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R3 (доцент) и изследовател R1 (без научна степен) които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R3 Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение 1. Издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“. Представяне на сборника в Ловеч и София.

2. Работа по описанието на ръкописните паметници в РИМ – Ловеч (датиране, физическо описание и др.).

3. Участие в работни екипи за осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.

4. Апробиране на методика и инструментариум за представяне на паметници в електронни каталози и достъпа до тях (в РИМ и РБ-Ловеч).

5. Съставяне и публикуване на опис (електронна и печатна версия)

6.  1бр. публикация по проекта.

1. Участие в  работни екипи за осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.

2. Дигитализиране на части от паметниците в Дигиталния център на Наследство БГ на СУ.

3. Изготвяне на метаданни.

3. Необходимо образование Доцент в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Магистърска степен в  професионално направления: 2.2. История и археология – Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество.

Докторант в професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки- дигитализация на културното наследство.

4.  Необходима експертиза Да има поне 10 научни публикации по професионалнота направление в областта на история на книгата и четенето; история на библиотеките и библиографията. Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване в

в областта на дигитализацията на книжовно културно наследство.

5. Трудов стаж  10 г. в професионалното направление и 5 години на длъжността „ доцент“. Поне 2 години трудов стаж като архивист и в областта на дигитализацията.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност изследовател R3 (доцент)
функции по проекта водещ изследовател
брой месеци по проекта 12 месеца (82 часа)
допустим брой часове на ден до 4 часа дневно
допустим брой часове на месец до 80 ч.
часова ставка с включени осигурителни вноски 45,63 лв.
длъжност изследовател R1 (без научна степен)
функции по проекта млад учен
брой месеци по проекта 12 месеца (15 часа)
допустим брой часове на ден  до 4 часа дневно
допустим брой часове на месец до 80 ч.
часова ставка с включени осигурителни вноски 30,54 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на научната програма),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът, отразени в научните отчети (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат 20.11. 2019 г.до 25.11. 2019 г.

всеки работен ден от 10.00 ч. до 14.00 часа на адрес

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.12.2019 г. (сряда) от 11.00 ч. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 12.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575

Logo

About Us


Contact Us