Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се един изследовател R1 (без научна степен) и двама изследователи R2 (с научна степен)

 • Начало
 • Изтекли обяви
 • Търсят се един изследовател R1 (без научна степен) и двама изследователи R2 (с научна степен)

[Публикувано на 14.01.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 Срок за подаване на документите: от 21.1.2019 г. до 25.1. 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (дейност Б – „Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот“)

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира един изследовател R1 (без научна степен) и двама изследователи R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R1
1. Функции в екипа за изпълнение 1. Келтски култове: история, археология, нумизматика, иконография2. Източни култове: история, археология, нумизматика, иконография 1. Римски култове: Религиозният живот в градските центрове в Тракия при управлението на Антонините
2. Необходимо образование Докторска степен в  професионално  направление2.2. История и Археология Магистърска степен в професионално направление2.2. История и Археология
3. Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии съответно в областта на:1. Келтската история и култура, археологическо наследство от територията на древна Тракия2. История на Древния Изток, асирология, антична история, история на религиите Представени поне 2 научни съобщения на международни конференции в областта наисторията на балканските провинции Долна Мизия и Тракия при управлението на Антонините
4. Трудов стаж Минимум 3 години трудов стаж като преподавател Минимум 1 година като млад учен

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 21.1.2019 г. до 25.1.2019 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Деловодство, етаж 1, кабинет 114, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 28.01.2019 г. от 13.00 часа ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в каб. 220 (СУ, Ректорат, Северно крило, етаж 1).
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани по електронен път на 29.01.2019 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

Logo

About Us


Contact Us