Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търсят се двама изследователи R1 (без научна степен)

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02. 2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  двама изследователи R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 
1. Функции в екипа за изпълнение ·  Кабинетно проучване и регистрация на данни от различни източници;

·  Анализ на научна литература, статистически, количествени и качествени данни;

·  Провеждане на качествено и количествено изследване, включително работа на терен и анализ на количествени и качествени данни;

·  Подготовка на доклад;

·   Техническа редакция на доклад

2. Необходимо образование ·   Магистърска степен в едно от професионално направления: 1.3. Социология, антропология и науки за културата и/ или докторантура по направлението.

·  Желателно е бакалавърската степен на кандидата да бъде в същото направление с конкретен фокус „Социология“.

·  Желателно е кандидатите да имат международен опит чрез участие в програма за мобилност и/или обучение в чужбина / или участие в международни конференции и проекти.

3. Необходима експертиза ·  Представени поне две научни статии в реферирани списания в България и/ или чужбина;

· Участие в текущи и/ или приключили изследователски проекти.

4. Трудов стаж ·  Минимум 3 месеца трудов стаж като изследовател, работещ по изследователски проекти, в и/ или извън университета;

·  Настояща месторабота, изискваща приложение на изследователски умения

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от от 9:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:00 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

Logo

About Us


Contact Us