Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се специалист с висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“

 • Начало
 • Изтекли обяви
 • Търси се специалист с висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“

[Публикувано на 28.05.2018]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: 29.05.2018 – 05.06.2018 .

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1

 

Експерт „Комуникация и координация“

1 БРОЙ

Висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години.

Експерт „Комуникация и координация“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 • Д1 „Дейности за организация и управление на проекта“;
 • Д2 „Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014–2020 г.“;
 • Д3 „Дейности по независим външен одит“.

Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи. Взаимодейства с всички останали експерти. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Поддържа комуникация с външни страни.

Необходими документи за кандидатстване

Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чл. кор. проф. дин Иван Илчев.

Към заявлението следва да се приложат:

 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Копия от изискуемите и други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността – трудова книжка (когато е приложимо), др.;
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Подаване на документи за кандидатстване

Заявлението се подава в деловодството на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 и 115 до 05.06.2018 г. включително.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на онези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.06.2018 г. от 10,00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.
 3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултата от проведения конкурс.
 4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

Обявата за свободните длъжности да бъде публикувана на 28.05.2018 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

Logo

About Us


Contact Us