Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се специалист/експерт

[Публикувано на 10.06.2020]

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалист/експерт, който да отговаря на следните изисквания:

Длъжност в екипа Висше образование и област (професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1. Специалист за реставрация, дигитализация и идентификация на архивни документи в архив „Архитектура“ Висше образование ОКС‚ Магистър  в област „Архитектура на сгради и комплекси“. Придобита пълна проектантска правоспособност

Участие в най-малко три архитектурни проекта, свързани с културното наследство.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (в свободен текст с посочена позиция, по която се кандидатства, до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплом за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)
  • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес: София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.

Етапи на конкурса:

Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

  1. На 24.06.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  2. Явилите се специалисти ще бъдат информирани за резултата писмено до 26.06.2020 г.
  3. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

Тел.: 02/944 24 14

office@artstudies.bg

Logo

About Us


Contact Us