Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се специалисти с висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

 • Начало
 • Изтекли обяви
 • Търси се специалисти с висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

[Публикувано на 26.01.2019]

ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 15.02.2019 г. до 22.02.2019  г.

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, набира специалисти с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1.                    Експерт

Монитор и контрол

Висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

Експертът „Мониторинг и контрол“ трябва да подпомага изпълнението на следните дейности:

 1. Извършване на мониторинг – по дейности, период от време, обхват, форма на доклад.
 2. Извършване на вътрешен контрол – по дейности, фаза, период от време, обхват на контрола, отговорно лице, форма на доклад.
 3. Периодични проверки на отчети, подавани от отговорните лица.
 4. Отчитане на резултатите от вътрешния контрол.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ чл. кор. проф. дин Иван Илчев),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 15.02.2019 г. до 22.02.2019 г.  всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 24.02.2019 г. от 10.00 до 13.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 25.02.2019 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

За допълнителна информация

project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Телефони: 02 9308 / 575; 0888666239

Logo

About Us


Contact Us