Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се изследовател R4

[Публикувано на 08.07.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R4, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Водещ изследовател (R4)
1 Функции в екипа за изпълнение Водещ изследовател в областта на проучване на екологичните и генетични особености на горите и връзката с биоразнообразието и предоставянето на рекреационни услуги.  Водещият изследовател ще разработва класификационна схема на природни обекти, в които горите имат потенциал за предоставяне рекреационни екосистемни услуги
2 Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления:

Научно направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: Генетика, селекция и семепроизводство

Придобито научно звание “доцент”

3 Необходима експертиза Публикувани поне 10 научни статии в областта на почвознанието и анализа на физико-химичните свойства на почвите.

Поне 10 положителни цитирания на научни публикации.

Поне 15 изнесени доклади на научни форуми по теми, касаещи почвознанието.

Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на горите, екологията и екосистемните услуги.

Ръководител на поне 1  успешно приключил научно-изследователски проект в областта на горското степонство и екологията.

4 Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като научен работник в областта на почвознанието.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 Документи се приемат от 08.07.2019 г. до 15.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

 Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.07.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати от 10,30 часа в НИГГГ – БАН, ст. 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

Logo

About Us


Contact Us