Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се изследовател R3

[Публикувано на 10.06.2020]

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие набира Изследовател R3, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R3
1. Функции в екипа за изпълнение –          Участие в създаването на концепция за бази данни в архив „Музика“ – „Църковна музика“;

–         Участие в семинарите на проекта;

–        Участие в публикуването на сборници с материали от семинарите по проекта;

–          Методическо ръководство при описването на архивни единици.

2. Необходимо образование ОНС доктор в едно от професионалните направления:

8.3. Музикознание и музикално изкуство

3. Необходима експертиза Публикувани поне 2 монографии и 20 научни статии в специализирани издания в областта на историята на църковната музика в България
4. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като изследовател-музиколог

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът, и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.

Етапи на конкурса: 

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 24.06.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани за резултата писмено до 26.06.2020 г.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

Тел.: 02/944 24 14

office@artstudies.bg

Logo

About Us


Contact Us