Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се изследовател R2

[Публикувано на 16.04.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Изследовател в областта на горското стопанство за проучване на състоянието на рекреационните гори във връзка с ползите за човешкото здраве. Изследователят ще разработва методи и подходи за провеждане на ландшафтно-формировъчни сечи в гори с висока рекреационна стойност.
3. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления:

Научно направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност Лесовъдство (вкл. Дендрология)

Докторска степен професионално направление „6.5. Горско стопанство“

4. Необходима експертиза Публикувани поне 12 научни статии в областта на Горското стопанство.

Поне 12 положителни цитирания на негови научни публикации.

Представени поне 18  доклади на научни форуми по теми, касаещи Горското стопанство.

Поне 5 научно-популярни статии в областта на Горското стопанство.

Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на Горското стопанство.

Ръководител на поне 2 успешно приключили научно-изследователски проекти в областта на Горското стопанство.

Поне 30 лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения в областта на Горското стопанство.

5. Трудов стаж Поне 8 години трудов стаж като научен работник в областта на Горското стопанство.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 02.05.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 07.05.2019 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

a_lravnachka@abv.bg

Телефон: 02 979 3369

Logo

About Us


Contact Us