Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се изследовател R2

[Публикувано на 10.06.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател специалист по география на туризма и рекреацията
1 Функции в екипа за изпълнение Изследовател в областта на туризма и рекреацията за проучване на природните рекреационно-туристически ресурси в качеството им на природно наследство. Изследователят ще разработва методи и подходи за събиране, обработване, анализ и синтез на информация за природните рекреационно-туристически ресурси, ще инвентаризира, категоризира и оценява обектите на природното наследство на различни пространствени равнища от гледна точка на културните (рекреационни) екосистемни услуги.
2 Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления: 3.9 Туризъм и/или 4.4 Науки за земята

Докторска степен в професионално направление 4.4 Науки за земята – География на рекреацията и туризма

3 Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии в областта на туризма.

Представени поне 3 доклада на научни форуми и семинари по теми, касаещи туризма.

Регистрирани поне 2 цитирания на публикациите.

4 Трудов стаж Поне 1 година трудов стаж като преподавател и изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 19.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати от 30 часа в НИГГГ – БАН, ст. 305.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта. според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

Logo

About Us


Contact Us