Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се изследовател R1

[Публикувано на 10.06.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
1 Функции в екипа за изпълнение Да извършва научни изследвания под научно наблюдение. Да събира и обработва географска информация в ГИС формат, да разработва ГИС  бази данни и ГИС приложения. Прилагане на безпилотни летателни системи за събиране на пространствена информация. Да генерира и моделира цифрови модели на терена. Да извършва геостатистически анализи и статистически модели. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.
2 Необходимо образование Магистърска степен по Физическа география и ландшафтна екология- направление Науки за Земята
3 Необходима експертиза Умения за работа със специализиран ГИС софтуер, опит в дейности свързани с разработване и управление на пространствени бази данни.

Умения за работа със специализиран фотограметричен софтуер.
Умения за планиране и управление на безпилотни летателни системи.

Познания в сферата на дистанционните изследвания.

Опит в дейности свързани с опазването на околната среда и природното наследство.

Умение за работа със статистически данни и геостатистически методи в ГИС.

4 Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя. 

Документи се приемат от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 19.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати в 10,30 часа в кабинет 305
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

Logo

About Us


Contact Us