Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се изследовател R1 (без научна степен)

[Публикувано на 07.02.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.02.2020 до 14.02.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение – Анализ на научна литература.

– Описание и регистрация на източници.

– Обработка и въвеждане на описателни данни.

– Техническа редакция.

3. Необходимо образование Магистърска степен в професионално направления:  3.5. Обществени комуникации и информационни науки и/или текущо обучение в ОНС „доктор“.
4. Необходима експертиза –     Представени поне 2 научни публикации/съобщения в реферирани български/чужди периодични издания или на международни конференции.

–     Участие в текущи или приключили проекти.

5. Трудов стаж –     Поне 1 година трудов стаж като сътрудник в библиотека.

–     Позицията изисква умения за организиране и структуриране на описателни данни.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.02.2020 г. до 13.02.2020 г. всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.02.2020 г. от 11.00 часа в 220 стая събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 18.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575

Logo

About Us


Contact Us