Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство и експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси

 • Начало
 • Изтекли обяви
 • Търси се експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство и експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси

[Публикувано на 03.06.2019]

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – ФИНАНСИ И ЕКСПЕРТ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Обявява конкурс за наемане на експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство и експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси, както следва:

НКПД Длъжност         (функции) в ЦК/екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж(професионално направление; брой години) професионален опит
1. Експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство код по НКПД 2411 6004, 1 брой Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“ Стаж като счетоводител в бюджетно предприятие – минимум 5 години.Ползване на програмен продукт Profit Software и работа с него минимум 1 година
2. Експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси, код по НКПД 2423 6008, 1 брой Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност „Икономика“ Стаж по администриране и заплащане на персонал минимум 5 години, ползване и работа с програмен продукт Омекс 2000, модул Кадри и модул Заплати минимум 1 година;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление ( свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ – проф. дин Иван Илчев.
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Копие от диплома за висше образование.
 • Документи за изисквания стаж и професионален опит (трудова книжка, удостоверения и др.).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат до 11.06.2019 г. (включително) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на адрес София 1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 , УАСГ, Ректорат, ет. 2, стая 204.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща и по телефона.
 3. На 13.06.2019 г. ще се проведе събеседване с допуснатите до участие в процедурата кандидати на адрес: гр. София 1046, бул. “Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, Корпус Б, зала 312.
 4. Кандидатите ще бъдат информирани писмено за резултатите от конкурса по електронна поща до 14.06.2019 г.
 5. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор до 4часа/ден от 17.06.2019 г.
Logo

About Us


Contact Us