Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се експерт „Мониторинг и контрол“

[Публикувано на 19.06.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Експерт „Мониторинг и контрол“, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

  Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Мониторинг и контрол“ ( 1 бр.)
1. Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2. Необходимо образование Степен „Бакалавър“ в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3. Необходима експертиза Текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
4. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като счетоводител.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма)
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 14.30 часа на адрес:

гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 26.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 27.06.2019 г.
  4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg

Телефони: 02 9870261; 0876396600

Logo

About Us


Contact Us