Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Търси се водещ изследовател

[Публикувано на 24.04.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 30 април до 10 май 2019 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта за следните позиции:

Длъжност в екипа за изпълнение Водещ изследовател (1 бр.)
1. Функции в екипа за изпълнение Водещ изследовател. Провежда научно-фундаментални и научно–приложни изследвания и разработки, създава модели на хетерогенна информация и методи за нейната хомогенизация.
2. Необходимо образование Докторска степен и хабилитация в професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника.

3. Необходима експертиза Публикувани минимум 20 научни статии в областта на Компютърните науки.

Представени минимум 10 научни съобщения на международни конференции в областта на Компютърните науки.

4. Трудов стаж Минимум 5 години трудов стаж.
  Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Мониторинг и контрол“ ( 1 бр.)
1. Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3. Необходима експертиза Текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
4. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като счетоводител или одитор.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Диплом за хабилитиране/заповед за назначаване на АД „доцент“ или „професор“ (когато е приложимо)
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес:
бул. „Кл. Охридски“ № 8, етаж 4, кабинет 1443-А, Деканска канцелария ФКСТ, ТУ-София

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 14.05.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.
Logo

About Us


Contact Us