Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Тържествено честване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа

  • Начало
  • Новини
  • Тържествено честване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа

На 14 февруари 2020 г. в залата на Националния музей „Земята и хората“ тържествено бе отбелязано успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа.

Събитието бе организирано и проведено от Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001.

В тържествената част на събитието взеучастие хорът на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“.

Logo

About Us


Contact Us