Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Среща на консорциума Time machine

От 8-ми до 11-ти октомври 2019 г. в гр. Дрезден (Германия) се проведе среща  на консорциума Time machine (https://www.timemachine.eu/). В него участват към 300 организации и научни проекти от почти всички европейски страни.

Основната цел на участниците в Time machine е дигитализацията, виртуализацията и социализацията на културното наследство.

Консорциумът вече е спечелил един милион евро, за да подготви проект с който да търси финансиране от един милиард евро в следващия програмен период  на ЕС. Това всъщност е най-големият проект в областта на хуманитаристиката, който цели да координира усилята на европейските държави в тази сфера, да превърне изучаването и използването на културно-историческото наследство в печеливша дейност, да доближи и по възможност уеднакви законодателството на европейските държави по тези проблеми. Основна цел е да постави Европа в челото на световните научни усилия да се използват големите данни при изучаване на миналото.

След половингодишна кореспонденция с ръководството на консорциума Сдружението „Наследство БГ“ бе прието за редовен член на организацията с право на глас при определяне на политиката и избора на ръководни органи и е единственият пълноправен член от България. Управителят на Сдружение „Наследство БГ“ чл.-кор. проф. дин Иван Илчев запозна участнците на срещата в гр. Дрезден с постиженията и трудностите при изграждане на Център за върхови постижения у нас, който да работи в тази област.

*) Сдружение „Наследство БГ“ е създадено в изпълнение  на проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Logo

About Us


Contact Us