Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Семинар за новостите в политиките за опазване на нематериалното културно наследство

  • Начало
  • Новини
  • Семинар за новостите в политиките за опазване на нематериалното културно наследство

На 10 януари 2022 г. се проведе семинар на тема: „16-та сесия на Междуправителствения комитет по нематериално културно наследство – 13-18.12.2021“, който събра двата екипа на проектите „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ и „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ по примерите на общините Балчик, Каварна, Гърмен и Сандански“ (юли 2021-юли 2023) в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – изграждане и развитие на Център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“ (дейност Б). На събитието присъстваха и представители на Експертния съвет по нематериално културно наследство.

Чл.-кор. проф. Мила Сантова представи основните въпроси и проблеми, коментирани по време на международното събитие и касаещи пряко дейността на учените в рамките на проектите към ЦВП „Наследство.Бг“. Бяха поставени на обсъждане акцентите, свързани с отчетната дейност и новостите във връзка с подготовката и вписването на елементи от културното наследство в различните листи на ЮНЕСКО.

Logo

About Us


Contact Us