Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици

На 24 май 2021 г. Кирило-Методиевският научен център към Българската академия на науките открива във Варшава (Полша), пред фасадата на Посолството на Република България, изложба на тема „Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици“. Тя е създадена в подкрепа на сертифицирането на  Културния маршрут за Кирил и Методий в рамките на програма „Културните маршрути на Европейския съвет“, което Европейският съвет официално обяви на 20 май 2021 г. Програмата има за цел да покаже чрез пътуване през пространството и времето, как наследството на отделните европейски страни допринася за очертаване на общо културно наследство. Тя е канал за междукултурен диалог и подкрепя по-доброто позванане и разбиране на европейската културна идентичност заедно със съхраняването и възстановяването на природното и културното наследство.

Солунските братя са хилядолетен символ на  духовност, чийто култ е бил изповядван по различен начин, в различни епохи от различни народи като част от техните усилия за независимост и признание. В наши дни той е не само инструмент за подкрепа на национално самосъзнание, но също така символ на сближаване и на  споделяне на европейските  ценности – в Европа и извън нея. Постерите на изложбата маркират само някои от повратните точки в делото на Първоучителите и на техните следовници, както и места, символични за паметта към тях – така, както ги познаваме от историческите изворите за делото им и от свидетелствата за кирило-методиевската традиция, натрупани в хода на времето. Показани са знаменателни паметници на славянската книжовност, религиозни средища, произведения на изкуството. Всичко това носи  огромен потенциал да бъде обяснено Кирило-Методиевото културно наследство като общ феномен от Европейско значение, внушаващ религиозна толерантност, интелектуално равноправие и разбиране на европейската културна история и идентичност.

Изложбата е създадена в рамката на ННП „КИННПОР“ и на проекта „Кирилометодикон“ –  виртуален клъстер в ЦВП „Наследство БГ“. Първото ѝ представяне се осъществява с подкрепата на Българското посолство и Българския културен институт във Варшава. Откриването ѝ в присъствието на посланиците на Република България, Република Северна Македония и на глава на Полската православна църква митрополит Сава ще бъде придружено от концерт православни песнопения и представяне на книгата на проф. Славия Бърлиева „Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина“, издание на КМНЦ през 2021 г.

Logo

About Us


Contact Us