Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Програма на Годишната конференция на ЦВП „Наследство БГ“ ‘2023

  • Начало
  • Новини
  • Програма на Годишната конференция на ЦВП „Наследство БГ“ ‘2023

>>> Изтеглете „Програма на годишната конференция на ЦВП „Наследство БГ“

***

Годишна научна конференция (18-20.04.2023 г., София)

ПРОГРАМА

Дата: 18 април 2023 г.

Място на провеждане: Княжески дворец, ИЕФЕМ-БАН, зала 19

9:30 ч. – Откриване на конференцията с поздравителен адрес на чл.-кор. проф. Иван Илчев, дин, ръководител на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

10:00-12:30 ч. – Модул: Здраве и спорт

Модератор: проф. д.н. Емануел Мутафов (ИИИзк-БАН)

Александър Костов (ИБЦТ-БАН), Към модернизацията на здравните системи на Балканите в края на XIX и началото на XX век: извънболничната медицинска помощ/ Towards the Modernization of Health Systems in the Balkans in the Late 19th and Early 20th  Centuries: Ambulatory Medical Care

Ирина Нешева, Бистра Димитрова (НСА), Социален ефект от прилагането на уелнес програми по време на бременност/ Social Effect of Implementing Wellness Programs during Pregnancy

Мариана Ангелчева, Татяна Томова (HCA), Апитерапевтично наследство приложение и иновации в СПА и Уелнес индустрията в България/ Apitherapy Heritage – Application and Innovation in Spa and Wellness Industry in Bulgaria

Гергана Динчева (НСА), Иновации. Уелнес стандарти/ Innovations. Wellness Standards

Диана Попова-Добрева (НСА), Уелнес иновации, основани на българската роза/ Wellness Innovations Based on Bulgarian Rose

Дискусия

Обедна почивка

13:30-15:30 ч. – Модул: Наследство от праисторията и античността

Модератор: чл.-кор. проф. д.и.н. Александър Костов (ИБЦТ-БАН)

Весела Атанасова (ИБЦТ-БАН), Лампа с изображение на Сарапис от Деултум/ Lamp with the Image of Sarapis from Deultum

Ели Филипова (ИБЦТ-БАН), „Наръчник“ за трапезен етикет в Древна Тракия (по Xen. Anab. 7.3)/ A ‘Manual’ of Table Manners in Ancient Thrace (according to Xen. Anab. 7.3)

Дискусия

Деян Лесигярски (НИГГГ-БАН), Бойка Златева, Юлия Цветкова, Даниела Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“), Археометрично изследване на строителна керамика от желязната епоха от три локации в Южна България/ Archeometric Study of Iron Age Building Ceramics from Three Locations in Southern Bulgaria

Адриана Сърбова (ИБЦТ-БАН), Архитектурни елементи на тракийските култови сгради под могилен насип. Вратите/ Architectural Elements of Thracian Cultic Buildings under Mounds. The Doors

Дискусия

15:30-17:00 ч. – Модул: Съвременна интерпретация на средновековието

Модератор: проф. дфн Вася Велинова (ЦСВП)

Самуил Камбуров (ИБЦТ-БАН), Чуждите военни контингенти и войски по Долен Дунав в периода края на IX – средата на XI век/ Foreign Military Contingents and Troops on the Lower Danube in the Period late 9th – mid-11th Century

Теодора Георгиева (КМНЦ-БАН), Из пазарите и тържищата по българските земи (XII – XIV в.): сведения у чуждестранните автори за качеството на българските суровини и стоки/ From the Markets of the Bulgarian Lands (12th – 14th Centuries): Information from Foreign Authors on the Quality of Bulgarian Raw Materials and Goods

Златомира Герджикова (ИБЦТ-БАН), In Augustinum: Максимин, епископ на Дуросторум, и дебатът му с Августин/ In Augustinum: Maximinus, bishop of Durostorum, and his disputation with Augustine

Дискусия

Дата: 19 април 2023 г.

Място на провеждане: Княжески дворец, ИЕФЕМ-БАН, зала 19

10:00-11:30 ч. – Модул: Предмодерна и модерна епоха – нов поглед

Модератор: доц. д-р Златомира Герджикова (ИБЦТ-БАН)

Вася Велинова (СУ „Св. Климент Охридски“), Двуезични и триезични ръкописи от български хранилища – свидетелства разнопосочни културни влияния през ХVІІІ и ХІХ в. на Балканите/ Bilingual and Trilingual Manuscripts from Bulgarian Repositories – Evidence of Diverse Cultural Influences in the 18th and 19th Centuries in the Balkans

Радосвета Кирова-Делчева (НИНКН), Значение и приложение на документите на османската данъчна канцелария за опазване на недвижимото културно наследство в България/ The Role of the Ottoman Tax Administration’ Documents for the Protection of Immovable Cultural Heritage in Bulgaria

Ивайло Начев (ИБЦТ-БАН), Политики на общинските власти в българската столица София по оползотворяване минералните води и развитието на обществените бани в града до Първата световна война/ Policies of the Municipal Authorities in the Bulgarian Capital City Sofia on the Utilization of Mineral Waters and the Development of Public Baths until the First World War

Илия Николов (ИЕФЕМ-БАН), Бойка Златева (СУ), Анелия Николова, Деян Лесигярски (НИГГГ-БАН), Рентгено-флуоресцентен анализ и Раманова спектроскопия на пигменти и свързватели в картини на български художници от колекцията на Красимир Дачев/ XRF and Raman Spectroscopy of Pigments and Binders in Works of Bulgarian Artists from the Collection of Krasimir Dachev

Дискусия

11:30-13:00 ч. – Модул: Литературно наследство

Модератор: доц. д-р Еля Цанева (ИЕФЕМ-БАН)

Недка Капралова (ИЛ-БАН), Каталог на възрожденското книжовно спомоществователство (1806-1856)/ Catalogue of the Bulgarian Revival Book Subscription (1806-1856)

Елена Борисова (ИЛ-БАН), Моделиране на човешката душа: българската детско-юношеска научна фантастика през XX век/ Engineering the Human Soul: Bulgarian Children`s and Young Adult Science Fiction in the 20th Century

Иван Христов (ИЛ-БАН), Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността/ Bulgarian Literary Modernism. The Problem of Time and Identity

Дискусия

Обедна почивка

14:00-16:00 ч. – Модул: Нови технологии в изследването на културното наследство

Модератор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров (СУ)

Юлия Попчева (ИЕФЕМ-БАН), Антични и средновековни крепости край гр. Каварна – състояние, проблеми, възможности/ Ancient and Medieval Fortresses near the Town of Kavarna – Status, Problems, Opportunities

Велислав Бонев, Георги Тонев (СУ), Триизмерно лазерно сканиране на археологически обект: Средновековна крепост „Букелон“/ A 3D Laser Scanning of an Archaeological Site: Medieval Fortress ‘Buquelon’

Еля Цанева, Ивайло Първанов (ИЕФЕМ-БАН), Дигитизация на етнографското архивно богатство на България/ Digitazing the Ethnographic Archival Heritage of Bulgaria

Надя Стаматова, Орлин Перфанов (Аркитекчъръл Спайс ЕООД), Technologies Used at the Bulgarian Demonstration Sites of the Project BIM-SPEED: Photogrammetry; BIM; Thermography; XR (AR, MR, VR); GIS; IoT, and based on them newly developed technological solutions/ Tехнологии, използвани на българските демонстрационни обекти на проекта БИМ-СПИЙД: фотограметрия; BIM; термография; XR (AR, MR, VR); GIS; IoT и базирани на тях новоразработени технологични решения

Дискусия

16:30 – 17:30 Представяне на книгата „СЛАВЯНСКИ И ГРЪЦКИ РЪКОПИСИ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЛОВЕЧ“ (авторски колектив, начело с проф. дфн Боряна Христова) – проф. дфн Вася Велинова, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

Дата: 20 април 2023 г.

Място на провеждане: Княжески дворец, ИЕФЕМ-БАН, зала 19

10:00-12:30 ч. – Модул: От регионално към глобално/ универсално

Модератор: проф. д.н. Бистра Димитрова (НСА)

Мина Христова (ИЕФЕМ-БАН), Паметници и паметни места в община Сандански: памет, политики и социализация/ Monuments and Memorial Sites in Sandanski Municipality: Memory, Policies and Socialization

Пламена Стоянова (ИЕФЕМ-БАН), Паметници от местно значение в гр. Мелник и тяхното място в настоящето и бъдещето на многовековния град/ Monuments of Local Importance in Melnik and Their Role in the Present and Future of the Old Town

Желю Владимиров (СУ „Св. Климент Охридски“), Социални и икономически ползи от туризма на културното наследство в град Шумен/ Social and Economic Benefits of Cultural Heritage Tourism in the City of Shumen

Дискусия

Ваня Иванова (ИЕФЕМ-БАН), Възможности и предизвикателства пред местните политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с категория „местно значение“ в общините Сандански, Балчик, Каварна и Гърмен/Opportunities and Challenges of Local Policies in the Protection and Promotion of Immovable Cultural Values of Local Importance in the Municipalities of Sandanski, Balchik, Kavarna and Garmen

Йелис Еролова (ИЕФЕМ-БАН), Изследване на недвижимите културни ценности с местно значение по примера на община Балчик/ Study of Immovable Cultural Values of Local Importance in the Case of the Balchik Municipality

Дискусия

13:00 ч. – Закриване на конференцията

Logo

About Us


Contact Us