Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Представяне на сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

  • Начало
  • Новини
  • Представяне на сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките // Секция „Етнология на социализма и постсоциализма“

Има удоволствието да Ви покани на представянето на сборника „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“ със съставители Ана Лулева,  Иванка Петрова, Петър Петров, Светла Казаларска и Яна Янчева (София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021).

Събитието ще се състои в хибриден формат на 12 май 2022 г. (четвъртък) от 16 часа в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“ 6А и онлайн в платформата Zoom (заявки за достъп: socialism@abv.bg).

Сборникът ще представят доц. д-р Николай Вуков и доц. д-р Светла Ракшиева.

В сборника са включени двадесет текста, представени на международната научна конференция (Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“, която се състоя през ноември 2019 г. в София по повод 30-годишнината от символичния край на социалистическия режим в България. Авторите са историци, етнолози, социолози, антрополози и изкуствоведи, които разглеждат и (пре)осмислят различни аспекти на социалистическия начин на живот и политики през периода на държавния социализъм. Текстовете тематизират състоянието на изследванията за социалистическото минало, осветляват нови изследователски полета и уплътняват с нови детайли познанието за периода. Обхванати са разнообразни сфери на всекидневието и опита на българските граждани през тези десетилетия – политиките на колективизация и променената връзка със земята, пазарните практики и културата на потребление, трудовото всекидневие, наказателните практики спрямо малцинствени общности, принудителното изселване на села при строителството на язовири, вещния свят и промяната на градската архитектура, атеистичната политика и оставените от нея следи в паметта и ред други.

Освен разнообразните теми, сборникът предлага изобилие от непубликувани и непроучени досега архивни материали, богат корпус от устни свидетелства, събрани в резултат на системна изследователска работа, както и редица научни хипотези, имащи за цел да предложат задълбочено разбиране за политиките и практиките през тази епоха. Вярваме, че сборникът не само разширява познанието за българския социализъм per se, но и предлага плодотворни перспективи за разбирането на постсоциализма като носещ белезите и наследството на социализма, за разбирането на връзката между минало и настояще.

Сборникът е публикуван по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Очакваме Ви!

От съставителите

Logo

About Us


Contact Us