Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Представяне на резултати от научни и изследователски проекти

  • Начало
  • Новини
  • Представяне на резултати от научни и изследователски проекти

На 22.01.2020 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе втората конференция за представяне на постигнати резултати от изследователите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ (ОП НОИР).

Баха представени следните разработки:

Анализ и дигитална визуализация на историческото наследство на Северозападна България, ХIV-ХIХ в. (фаза „Видин“) (СУ, ръководител проф. дин Иван Първев)

Молитвени пътувания на българите през 18-19 век и изкуствата (ИИИзк, ръководител чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова)

Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот (СУ, ръководител проф. дин Диляна Ботева)

Методология за извличане, представяне и търсене на данни за културно наследство (ТУ, ръководител доц. д-р Антония Ташева)

Ръкописното наследство на България от 15 до 19 век – неизследвани територии (СУ, ръководител проф. дфн Боряна Христова)

Ловеч в българското културно наследство (ръкописна сбирка от 13-19 век) (СУ, ръководител проф. дфн Боряна Христова)

Не(познатите) Балкани (ИБЦТ, ръководител чл.-кор. проф. дин Александър Костов)

Кирилометодиевската традиция в историята на европейската духовна култура – изследване на средновисоконемските проповеди за Кирил и Методий от епохата на австрийския Барок (КМНЦ, ръководител проф. д-р Славия Бърлиева)

Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги (НИГГГ, ръководител проф. д-р Марияна Николова)

Оценка на социално икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване на КИН: случаят на исторически комплекс в с. Белчин (етнографски музей, църква Св. Петка и късно антична крепост Цари Мали Град) (СУ, ръководител проф. д.ик.н. Желю Владимиров)

Разработване, акредитация, прилагане в практиката и организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от Рекреативната & Уелнес Индустрия и Нишов туризъм (НСА, ръководител доц. дн Бистра Димитрова)

Logo

About Us


Contact Us