Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Представяне на разработки по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ (ИЕФЕМ-БАН) в границите на Европейски дни на наследството

  • Начало
  • Новини
  • Представяне на разработки по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ (ИЕФЕМ-БАН) в границите на Европейски дни на наследството

В рамките на Европейските дни на наследството’21 експерти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, членове на екипа на проект„Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ – разработван в границите на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,  представиха презентации, свързани с културното наследство. Участието беше в режим онлайн, пряко излъчвано на фейсбук страницата на ИЕФЕМ – БАН.

На 18 септември 2021 г. проф. д.ф.н. Албена Георгиева (ИЕФЕМ – БАН) представи презентация „Българският маскарад”. Тя показа разнообразието от названия и практики на маскиране по българските земи, като постави акцент върху устойчивите и оцелели и до днес характерни моменти. Презентацията предлага тълкуване на символиката и смисъла на маскирането, разкрива магическата му роля в миналото, проследява развитието му до наши дни; също така показва различни роли, разигравани сценки, участници и тяхната мотивация. Специално се подчертава основното „оръжие“ на маскираните – смехът и неговата пречистваща сила.

Линк към презентацията на проф. д.ф.н. Албена Георгиева:

https://www.facebook.com/iefem/videos/1087487705407813

На 18 септември гл. ас. д-р Елена Водинчар (ИЕФЕМ – БАН)  представи презентация „Културната биография на музейните предмети“, илюстрираща отделни моменти от „жизнения път” на няколко музейни предмети. Музейният предмет е движим културен обект, иззет от първоначалната среда на битуване и пренесен за съхранение в пространството на музея. Неговият път до музея е дълъг, интересен и уникален. Изследователите го определят като „жизнена съдба”, „биография”, която има културни измерения и значения. Отговаряйки на въпросите кой, кога, къде и как е изработил предмета, можем да разберем за майстора и техниките, които прилага, за развитието на поминъка и мирогледните представи на хората, въвлечени в тази дейност, за историческото време и още много друга информация. Ето защо всеки предмет в музея е културна ценност, която притежава неповторима биография.  

Линк към презентацията на гл.ас. д-р Елена Водинчар:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=381587413468882

Logo

About Us


Contact Us