Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Покана за Годишна научна конференция ‘ 2023

В периода 18-20 април 2023 г. ще се проведе Третата годишна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Официалните езици на конференцията са български и английски език. Програмата на конференцията ще бъде публикувана в края на м. март 2023 г. на адрес www.nasledstvo.bg.

По време на конференцията за всеки доклад ще бъдат предвидени 15 минути за представяне и 15 минути за въпроси и дискусия по изнесения доклад. След приключване на конференцията авторите на отличилите се доклади ще бъдат поканени да предоставят текстов вариант за публикуване в Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия. Препоръчително е текстовете да са на английски език. Те ще бъдат рецензирани от независими рецензенти, включително чужденци. Текстовете, получили положителна рецензия, ще бъдат отпечатани в четвърти или пети брой на Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия.

В тази връзка до 15 март 2023 г. организаторите на конференцията очакват писмени заявки от участници, които да съдържат:

  • заглавие на доклада (на български и на английски език),
  • резюме на доклада (до 150 думи, на български и на английски език)
  • име / имена на докладчика / докладчиците,
  • данни за връзка с автора / авторите (имейл адрес, телефонен номер).

Препоръчително е докладите да не бъдат с повече от трима автори.

От организаторите на Годишната конференция на ЦВП „Наследство БГ“

Logo

About Us


Contact Us