Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Откриване на Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“ – 31.10.2023, 16.00 ч.

  • Начало
  • Новини
  • Откриване на Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“ – 31.10.2023, 16.00 ч.

На 31.10.2023 г. от 16.00 ч. ще бъде открит Дигитален център (Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“) към Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.

Дигиталният център е оборудван по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Събитието ще се проведе в Централна сграда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1000), етаж 1.

Logo

About Us


Contact Us