Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обяви от ИЕФЕМ

[Публикувано на 10.01.2020]

Пъртньорът ИЕФЕМ  обявява конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Пълен текст на обявата >>

Logo

About Us


Contact Us