Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обяви за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – НБКМ

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обяви за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – НБКМ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеЧлен на проектен екип в областта на документалистиката иархивистиката. Експерт библиографско издирване.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен  в професионално направление: 2.2. История иархеология; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
    4.  Необходима експертиза  Опит в проучване и обработка на документален архив и създаване на библиографски модели за описание.
5.Трудов стажМинимум пет години трудов стаж като архивист.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеДигитализация на обекти, създаване на метаданни за дигитални обекти, изграждане, организиране и поддръжка на репозиториум с дигитарни обекти.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен в професионално направление 3.5„Обществени комуникации и информационни науки“
4.  Необходима експертиза  Опит в дигитализацията на документално и книжовно културно наследство, умение за създаване на дигитални колекции, обработка и архивиране на дигитални колекции и метаданни.
5.Трудов стажМинимум пет години трудов стаж

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеЧлен на проектен екип в областта на документалистиката иархивистиката. Експерт по ръкописно-документално наследство на османо-турски език.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен  в професионално направление 2.2. История и археология;
4.  Необходима експертиза  Опит в проучване и обработка на документален архив и създаване на библиографски модели за описание. Владеене на турски и османо-турски език.
5.Трудов стажМинимум пет години трудов стаж като архивист.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира двама изследователи R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеИзграждане и поддръжка на виртуална среда за достъп до ръкописно-документално и книжовно наследство.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен в професионални направления, свързани с инженерни и комуникационно-информационни технологии
4.  Необходима експертиза  Опит в създаване и поддържане на комуникационно-информационни системи и мрежи.
5.Трудов стажМинимум 10 години трудов стаж

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеЧлен на проектен екип в областта на документалистиката иархивистиката. Експерт библиографско издирване.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен  в професионално направление: 2.2. История и археология; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
    4.  Необходима експертиза  Опит в проучване и обработка на документален архив и създаване на библиографски модели за описание.
5.Трудов стажМинимум пет години трудов стаж като архивист.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :

v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира седем изследователя R2 (образователна и научна степен „доктор“, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R2
2.Функции в екипа за изпълнениеДа извършва индивидуални и съвместни изследвания в областта на документалистиката, архивистиката и библиотечно-информационните науки  
3.Необходимо образованиеДокторска степен в следните направления 2.2. История иархеология; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.1.Социология, антропология и науки за културата
4.  Необходима експертиза  Професионален опит в сферата на документалистиката, архивистиката, библиотечно-информационните науки и опазване на ръкописно-документалното наследство. Проучване и обработка на документален архив и създаване на библиографски модели за описание.
5.Трудов стажМинимум пет години трудов стаж в библиотека/архив или в съответната област на ОНС „доктор“.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :

v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира експерт „Мониторинг и контрол“, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеЕксперт „Мониторинг и контрол“
2.Функции в екипа за изпълнениеИзработване на план и график за изпълнението на проекта, осъществява периодичен вътрешен контрол, изисква периодична отчетност, отговаря за законосъобразното изпълнение на дейностите по проекта.  
3.Необходимо образованиеМагистърска степен в направление 3.8 Икономика и управление на човешки ресурси
    4.  Необходима експертиза  Организиране и координиране стратегическото управление на персонала. Участия в трудово-правни квалификации, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др.
5.Трудов стажМинимум 5години трудов стаж в професионалното направление

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023г . до 30.01.2023г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект№ BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира експерт „Счетоводство“, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеЕксперт „Счетоводство“
2.Функции в екипа за изпълнениеОсигурява счетоводното обслужване на проекта: приема, съхранява и предава парични средства; извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи, води счетоводната документация на проекта, според нормативните изисквания.Подпомага ръководителя на проекта и координатора при подготовката на междинните и общи отчети.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен в направление счетоводство, финанси и контрол, икономика и управление
    4.  Необходима експертиза  Организиране и координиране на извършванете плащания при реализиране на дейностите на проекта, осъществява контакт с други организации.
5.Трудов стажПридобит стаж и опит в областта минимум пет години.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на НБКМ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 24.01.2023 г . до 30.01.2023 г. всеки работен ден от 10 до 17.00  часа на адрес: гр.София, бул. „Васил Левски“ № 88, НБКМ, етаж 2, стая 81

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 01.02.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация :v.andreeva@nationallibrary.bg; тел. 02 9183162

Logo

About Us


Contact Us