Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екип за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – СУ

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екип за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 01.04 до 07.04. 2021 г.

Обява за попълване състава на екип за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен) и изследовател R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта на ЦАЛКР (Лаборатория „Ахеометрия“):

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R2Изследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеДа извършва индивидуални или съвместни научни изследвания. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.        Изследовател в областта на археометрията        
3.Необходимо образованиеДокторска степен в  професионално направления: Химия  Магистърска степен в професионално направление „Археометрия“
4.  Необходима експертиза  Да познава добре съвременното ниво и методите на изследване на археологически материали (керамика, метал, органични остатъци, строителни материали)Участие поне в един проект в областта на археометрията
5.Трудов стажДа има 5 години трудов стаж като изследовател.Поне 3 години трудов стаж като специалист

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от  01.04 до 07.04. 2021 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 12.04.2021 г. от 11.00 ч. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено за резултата от конкурса.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg или телефон 02 9308 / 575.

Logo

About Us


Contact Us