Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – R4 / КМНЦ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 02.10.2023 до 09.10.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, търси да назначи изследовател R4 (водещ изследовател), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R4 – защитил докторска степен и водещ в своята област на научни изследвания
2.Функции в екипа за изпълнениеВодещ изследовател в областта на славянската епиграфика.
3.Необходимо образованиеСтепен Доктор на науките и професура по средновековна история, опит в работата със средновековни извори, археологически проучвания и социализиране на българското писмено наследство от епохата на Средновековието.
4.Необходима експертиза  Публикувани поне 20 научни статии в областта на средновековната историография и култура.   Поне 20 положителни цитирания на научни публикации.   Поне 20 изнесени доклади на научни форуми по теми, свързани със средновековната история и култура.   Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на медиевистиката и популяризирането на постиженията на историческата наука.   Опит в научно-изследователски проекти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на КМНЦ),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 02.10.2023 г. до 09.10.2023 г. всеки работен ден от 10.00 часа до 16.30 часа на адрес:

гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2,

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 10.10.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 10.10.2023 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg

Телефони: 02 9870261; 0882 348 498

Logo

About Us


Contact Us