Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – специалисти 5 души / СУ

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – специалисти 5 души / СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 05.10.2023  до 12.10.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалисти, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнениеСпециалист – оператор
1.Функции в екипа за изпълнение1.Професионално фотографиране обслужващо нуждите на всички изследователи и специалисти от екипа на пилотния проект според техните изисквания. 2.Подръжка с репортажни снимки обществената информираност за дейността на пилотния проект на НАСЛЕДСТВО БГ. 3.Обработка на събраната фотодокументация, с оглед – многовариантното й използване: за изложбени цели,  научен доклад,  публикации и др.  
2.Необходимо образованиеСредно-специално с квалификация „техник-технолог“
3. Необходима експертиза  Умения за работа с професионални сканиращи машини (на геофизичен принцип), удостоверено от производителя или дистрибутора им.
4.Трудов стажНай-малко 5 години трудов стаж като мениджър и организатор.
Длъжност в екипа за изпълнениеСпециалист – фотограф
1.Функции в екипа за изпълнение1.Професионално фотографиране обслужващо нуждите на всички изследователи и специалисти от екипа на пилотния проект според техните изисквания. 2.Подръжка с репортажни снимки обществената информираност за дейността на пилотния проект на НАСЛЕДСТВО БГ. 3.Обработка на събраната фотодокументация, с оглед – многовариантното й използване: за изложбени цели,  научен доклад,  публикации и др.  
2.Необходимо образованиеБакалавърска степан по български език и история
3. Необходима експертиза  Най-малко  2 нива -професионален курс по фотография и умение за работа на скенер машина за обработката на научния фонд – резултат от пилотния проект
4.Трудов стажНай-малко 5 години трудов стаж като мениджър и организатор
Длъжност в екипа за изпълнениеСпециалист – координатор
1.Функции в екипа за изпълнение1. 24/7 връзка с екипа на проекта при работата му на терена по маршрута. 2. Комуникация с областните, общинските, кметските и органите по сигурността, вкл. Гранична полиция за предварително оповестяване на графика, датите, вида на изследователската работа при работа с дронове над разрешената от Закона височина. 3. Задължително уведомяване на ръководството на въздушното движение на България. 4. Задължително съгласуване на местата на нощувка и евентуално пребиваване на открито във връзка с изпълняването на задачи от екипа или отделно негови членове и спазване на правилата за пожарна безопасност от екипа на терена. 5.Попълване на дневник за работата на експедицията въз основа на постъпилите доклади от  отделните членове. 6.Установяване на денонощна връзка с Център за бърза помощ, разположен не по-далече на 10 км от района, в който се работи. 7.Поддръжка на комуникация с групите на терена – най-малко по две различни комуникационни системи – по възможност и устойчива радиовръзка.
2.Необходимо образованиеСредно, със завършен пълен бизнес курс от лицензиран образователен център.  
3. Необходима експертиза  Най-малко 5 участия в научно-изследователски експедиции и проекти
4.Трудов стажНай-малко 5 години трудов стаж на административна длъжност в отрасъл „наука, култура, образование“, в организация разположена в Югоизточния  икономически район на страната.
Длъжност в екипа за изпълнениеСпециалист
1.Функции в екипа за изпълнение1.Събиране, анализ и обобщение на дейността на съществуващ европейски вал функциониращ като културна атракция в една от страните на Европейския континент, с оглед – изработка на план за действие на Центъра за върхови технологии „Наследство БГ“, следващ програмен период. 2.Обобщаване на постъпващата информация от участниците на екипа в пилотния проект, нейната дигитализация и изработка на информационно досие на изследвания участък от старобългарския пограничен вал ЕРКЕСИЯ, което да послужи на всички участници в работата на екипа. 3.Изработка на кратки съобщение – с превод на английски език, за текущо информиране на органите на местна власт, регионалните и местните музеи, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) 4.Подръжка на информираността на българската общественост за пилотния изследователски проект чрез информационния ресурс на специално създадената електронна страница на Общобългарската асоциация СТАРОРУД и ресурса на Центъра за върхови постижения НАСЛЕДСТВО БГ.
2.Необходимо образованиеБакалавърска степан по културология
3. Необходима експертиза  Участие в най-малко  3 завършени проекта в сферата на културно-историческото наследство; преводаческа практика – английски език.
4.Трудов стажПоне 5 години като специалист-културолог в организации от отрасъл „култура и наука“.
Длъжност в екипа за изпълнениеСпециалист – категория „друг помощен персонал“
1.Функции в екипа за изпълнениеОбщ работник
2.Необходимо образованиеСредно-професионално квалификация „работник“
3. Необходима експертиза  Най-малко 5 години трудов стаж в изпълнение на дейности на охранителни, монтажни, обработка  и складови дейности позволяващи нормалното функциониране и изпълнението на задачите и научната програма на пилотния проект.
4.Трудов стажНай-малко 5 години трудов стаж по различни специалности, обогатяващи съдържанието на квалификацията „общ работник“.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление.
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 05.10.2023 г. до 12.10.2023 г. всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 13.10.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 16.10.2023 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 0888666239

Logo

About Us


Contact Us