Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – СУ / R3, R4

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от  30.08.2023 г. до 07.09.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира 1 изследовател R3 (с научна степен) и 1 изследовател R4 (с научна степен) които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R4Изследовател R3
2.Функции в екипа за изпълнениенумизмат-1нумизмат-1
3.Необходимо образованиепрофесор, доктор на науките  доцент
4.  Необходима експертиза  Поне 7 научни публикации в областта на: антични монетосечения от региона на Балканите; антични имитации; съвременни фалшификати.Поне 7 научни публикации в областта на: антични монетосечения от региона на Балканите; антични имитации; съвременни фалшификати; експертиза в областта на нумизматиката в перспективата на връзката между бизнес средите и научните институции.
5.Трудов стажПоне 7 години трудов стаж като преподавател във висши учебни заведения; и / или на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката.Поне 7 години трудов стаж като преподавател във висши учебни заведения; и / или на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката. Опит на позиция във финансова институция.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от  30.08.2023 г. до 07.09.2023 г. всеки работен ден от 10.30 часа  до 14.30 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 08.09.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.09.2023 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg.

Телефони: 0888666239

Logo

About Us


Contact Us