Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследовател R2 с научна степен / ИБЦТ

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследовател R2 с научна степен / ИБЦТ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 12.07.2023 г. до 19.07.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследователи – R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R2с научна степен (признат изследовател)
1Функции в екипа за изпълнениеДа извършва индивидуални или съвместни научни изследвания. Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания.  
2Необходимо образованиеСтепен „доктор“ в  професионално направление: 2.2 история и археология.
3Необходима експертизаДа познава добре съвременното ниво и методите на изследване в съответната научна област.
4Трудов стажДа има 5 години трудов стаж като изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до директора на ИБЦТ
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 12.07.2023 г. до 19.07.2023 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, административен отдел.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 21.07.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 24.07.2023 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

ibct@balkanstudies.bg

Телефони: 02 9806297

Logo

About Us


Contact Us