Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – КМНЦ / БАН

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 23.02.2023 до 1.03.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, търси да назначи експерт „Мониторинг и контрол“ (1 брой), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеЕксперт „Мониторинг и контрол“
2.Функции в екипа за изпълнениеМониторинг и контрол
3.Необходимо образованиеОбразователна степен „Магистър“ в областта на хуманитарните науки или на социалните, стопански и правни науки
4.Необходима експертиза  Минимален административен трудов стаж и  професионален опит – 5 години: в областта на човешките ресурси (администриране на персонала, уреждане на трудовите отношения);в областта на деловодството (организиране на документооборота, поддържане на актуални данни за служителите в системите за човешки ресурси, въвеждане и извличане на данни, съставяне на справки за персонала и други). Работа с НОИ, НАП, банкови и финансови институции. Опит в изпълнението и отчитането на научно-изследователски проекти (подготовка  на документи, информация и анализи, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта, осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности, свързани с мониторинг). Познаване и ползване на нормативната уредба, свързана с проекта. Организационни умения, умения за работа в кратки срокове, способност за работа в екип.   Владеенето на английски език е предимство.    Компютърни умения – работа с MS Office, специфичен софтуер, свързан с дейността.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Директора на КМНЦ)
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 23.02.2023 г. до 1.03.2023 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа на адрес:

гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2,

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 2.03.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 7.03.2023 г.
  4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg Телефони: 02 9870261;  0876396600

Logo

About Us


Contact Us