Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – изследователи R4, СУ

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – изследователи R4, СУ

Конкурс за попълване състава на екипа  за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 Срок за подаване на документите:от 24.01.2023 до 01.02.2023 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира двама изследователи R 4, които да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екип за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство и за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство в тематична област „конструктивни, организационни и управленски решения при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения от културното наследство“.

 Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R 4Изследовател R 4
1Функции в екипа за изпълнениеЕксперт в научния екип на проект за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство.Експерт в научния екип на проекта за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство.
2Необходимо образованиеВисше образование – строителен инженер, хабилитиран.Висше образование – архитектура,  хабилитиран.
3Необходима експертиза  Академичен и професионален опит в сферата на възстановяването и усилването на сгради и съоръжения, в т.ч. сгради и съоръжения от културното наследство; организация и управление на строителни проекти, в т.ч. проекти за опазване на културно наследство; технико-икономическа оценка на строителни проекти; управление на риска.Академичен и професионален опит в сферата на История на архитектурата, опазване на културното наследство, консервация , реставрация и социализация на обекти на архитектурното наследство.
4Трудов стажМинимум 15 годиниМинимум 15 години

Избраните кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от  24.01.2023 до 01.02.2023 всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114 или по електронен път на адрес project@nasledstvo.bg.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 03.02.2023 г. от 15 ч.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg 

Logo

About Us


Contact Us