Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Конкурс за попълване състава на екипа  за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 Срок за подаване на документите:от 16.10.2022 г. до 23.10.2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира един човек за длъжност Координатор проектна дейност, който да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа за управление на проекта:

 Длъжност в екипа за изпълнениеКоординатор проектна дейност
1Функции в екипа за изпълнениеОтговаря за развитието и успешното реализиране на проектната дейност на ЦВП. Участва в организирането и изпълнението на научноизследователския план на ЦВП. Координира подготовката и поддържането на необходимата документация. Следи за стриктното изпълнение на дейностите в срок, като подготвя месечни отчети и ги предава на водещия координатор. Докладва периодично за напредъка по извършваните операции и дейности на водещия координатор и/или на ръководителя на проекта. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта. Член е на екипа за управление на проекта.
2Необходимо образованиеОбразование: висше образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“. Заемащ академична длъжност „доцент“ или „професор“. Притежаващ образователно-квалификационна степен „доктор“ или „доктор на науките“. Научни публикации и участие в научни и приложни проекти.
3Трудов стажМинимум 5 години.

Избраният кандидат ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 16.10.2022 г. до 23.10.2022 г. всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса

 • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията. На 24.10.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11.30 часа (адрес София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220).
 • Избраните специалисти ще бъдат информирани.
 • Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg 

Logo

About Us


Contact Us