Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001  – НИГГГ / R2 (б)

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001  – НИГГГ / R2 (б)

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R2
1Функции в екипа за изпълнениеИзследователят ще в разработка на уеб-базирано приложение за визуализация и работа с геопространствени данни на основата на open-source софтуер;   Ррзработване на алгоритми за интеграция на уеб-базираното приложение в цялостната информационна платформа на Наследство БГ; преглед и верификация на пространствени данни за съвместимост и интегриране в уеб-базираното приложение.
2Необходимо образованиеМагистърска степен по Геодезия, картография и фотограметрия. Докторска степен в професионално направление 4.4 Науки за земята – „Картография и ГИС“
3Необходима експертизаПубликувани поне 10 научни статии Представени поне 5 доклада на научни форуми и семинари. Регистрирани поне 10 цитирания на публикациите.
4Трудов стажПоне 1 година трудов стаж като изследовател.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата
 • Справка за цитиранията на научните публикации
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 31.08.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11:00 часа в НИГГГ – БАН, ст. 307.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 05.09.2022 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

stoyanovavelimira@gmail.com

Телефон: 02 979 3396

Logo

About Us


Contact Us