Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ИЕФЕМ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 01.07.2022 г.  до 11.07.2022 г. вкл.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, набира специалист с висше образование:

№ по редДлъжност (функции) в ЦВПВисше образование (област и професионално направление)Стаж (професионално направление брой години/професионален опит
   1.  ИкономистВисше образование в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИЕФЕМ – БАН.
  • Автобиография (CV европейски формат).
  • Диплома за висше образование.
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
  • Трудова книжка (когато е приложимо).
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се подават от 01.07.2022 г. до 11.07.2022 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ 6 А, ет.1, стая 102, ИЕФЕМ – БАН.

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.07.2022 г. от 10.00 ч. в ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А, стая 210.
  3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
  4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа  на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

office@iefem.bas.bg; iefem.kancelaria@gmail.com и телефони: 02 805 26 11, 0879 40 93 14.

Logo

About Us


Contact Us