Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – КМНЦ

 • Начало
 • Новини
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – КМНЦ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 17.06.2022 до 24.06.2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, търси да назначи изследовател R4 (водещ изследовател), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R4 – защитил докторска степен и водещ в своята област на научни изследвания
2.Функции в екипа за изпълнениеВодещ изследовател в областта на средновековната история и култура.
3.Необходимо образованиеДокторска степен и хабилитация (професура) по средновековна история, опит в работата със средновековни извори и археографски проучвания. Опит в областта на латинската и гръцката палеография.
4.Необходима експертиза  Публикувани поне 20 научни статии в областта на средновековната историография и култура. Поне 20 положителни цитирания на научни публикации. Поне 20 изнесени доклади на научни форуми по теми, свързани със средновековната история и култура. Участие в поне 5 научно-изследователски проекти в областта на медиевистиката и популяризирането на постиженията на историческата наука. Опит в научно-изследователски проекти.  Опит в проблематиката на културния туризъм. Владеенето на старогръцки и новогръцки език е предимство. 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на КМНЦ)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа на адрес:

гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.06.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 30.06.2022 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg

Телефони: 02 9870261; 0876396600

Logo

About Us


Contact Us