Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ София

 • Начало
 • Новини
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ София

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 20 май до 30 май 2022 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта за следните позиции:

Изследовател (2 души)

1.Функции в екипа за изпълнениеИзследовател. Провежда научно–приложни изследвания и разработки, създава модели за регистрация, обработка и съхранение на 3D визуална информация и приложения за виртуална реалност.
2.Необходимо образованиеДокторска степен или обучение в такава в професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
3.Необходима експертизаОпит в разработването на модели за регистрация, обработка и съхранение на 3D визуална информация и приложения за виртуална реалност и научно-приложни изследвания.
4.Трудов стажМинимум 2 години трудов стаж.

ИТ експерт (7 души)

1.Функции в екипа за изпълнениеСпециалист по разработка на VR и AR приложения, подпомага научно-изследователските и развойни дейности на екипа, участва активно в създаването на модели и прототипи, обработката на хетерогенна информация и други задачи.
2.Необходимо образованиеВисше образование или студент минимум 3-ти курс.
3.Необходима експертизаУчастие в научни и научно-приложни проекти в областта на Виртуалната реалност. Опит в създаването на програмни VR и AR решения. Опит в областта на компютърната и комуникационна техника.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Диплом за хабилитиране/заповед за назначаване на АД „доцент“ или „професор“ (когато е приложимо)
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък с научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 20.05.2022 г. до 30.05.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес:
бул. „Кл. Охридски“ № 8, етаж 4, кабинет 1443-А, Деканска канцелария ФКСТ, ТУ-София

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 31.05.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраните изследователи ще бъде назначени в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.
Logo

About Us


Contact Us