Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ София

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ София

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 09 август до 22 август 2021 г.

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта за следните позиции:

 Длъжност в екипа за изпълнениеIT експерт (2 бр.)
1.Функции в екипа за изпълнениеСпециалист по разработка на VR и AR приложения, подпомага научно-изследователските и развойни дейности на екипа, участва активно в създаването на модели и прототипи, обработката на хетерогенна информация и други задачи.
2.Необходимо образованиеВисше образование в професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника или студент в същото направление, минимум 3-ти курс.
3.Необходима експертизаУчастие в научни и научно-приложни проекти в областта на Виртуалната реалност и културно-историческото наследство. Опит в създаването на програмни VR и AR решения. Владеене на програмни езици C++, C#, Java, Python.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до Ръководителя на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование или справка за студентско състояние,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация и опит
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 09.08.2021 г. до 22.08.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес:
бул. „Кл. Охридски“ № 8, етаж 4, кабинет 1443-А, Деканска канцелария ФКСТ, ТУ-София

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 25.08.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи за резултатите от конкурса.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.
Logo

About Us


Contact Us