Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – R1, R4

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 08.07.2021 до 15.07.2021 г.

 Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира един изследовател R4 и един изследовател R1, които да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа на Института за икономика и управление на културното наследство:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R4Изследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеВодещ изследовател в теоретичните и научно-приложните области на Института за икономика и управление на културното наследство. Научноизследователска дейност. Методическа подготовка и реализация на дейности по НИРД разработки.Изследовател в научно-приложните области на Института за икономика и управление на културното наследство. Реализация на дейности по НИРД разработки.
3.Необходимо образованиеДокторска степен в едно от професионалните направления Икономическа и социална география;Икономика на туризма. Придобита академична  длъжност “доцент” или „професор“.Докторска степен по История и/или археология.
4.Необходима експертизаМинимум 15 научни публикации. Минимум 15 изнесени доклади на научни форуми. Участие в минимум 5 научно-изследователски проекти. Опит в разработването на стратегически документи за регионално развитие в областта на туризма.Работа с материално и нематериално културно наследство. Дигитализация и последваща обработка на материали. Работа с архиви, вкл. латинска палеография, дипломатика и др.
5.Трудов стажДоказана опит над 15 годиниДоказана опит над 5 години

Избраните изследователи ще бъде назначени на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от  08.07.2021 до 15.07.2021 г. всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 16.07.2021 г. от 11.00 ч. на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректората на СУ, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено за резултата от конкурса.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg.

Телефон: 0888666239

Logo

About Us


Contact Us